مردم بدخشان

Posted on at


مردمی که مانند کوه ها استوار بودند، و مشکلات چون کوه های بزرگ داشتند حالا باید با کوه ها مبارزه نمایند.


مردمی که آب و نان را که از زیر سنگ بدست میآوردند حالا آنرا هم بدست آورده نمی توانند.


مردم بدخشان  مردمی که در صبح وقت بجای اینکه با دیدن خورشید و با یک لبخند کوچک صبح خودشان را آغاز نمایند با گریه و از دست دادن اطفال، مادران و عزیزان خود آغاز مینمایند.


فروپاشی خانه و خانواده شان با ریختن خاک در منطقه شان شروع میشود این کوه باعث شد تا مردم زیاد خانواده های شان را از دست بدهند اکثراً مادرنشان را، پدرنشان را و یا خواهران و برادرانشان را از دست دادند.اما اکثراً هم بخاطر نجات دادن جان فامیل شان مجبور به وداع گفتن آنها شدند بعضی زنده ماندند اما با زنده ماندن شان بدونخانواده، سرپناه نان و آب زنده گی چی مفهوم خواهد داشت؟ زنده گی که در او هیچ کس برای توانایی دادن به آنها نباشد مادری که توانست چند تن ازفرزندانش را از زیر خاک زنده نجات دهد و با لبخندی به آن توانایی دهد ولی بخاطر آینده شان قلبش آتش خورده باشد با دلش توانایی نشان داد ولی فقط توانست بعضی فرزندانش را نجات دهد.اما آن هم در حالی که نان نباشد آبی نباشد و همه از شدت گرمی و مریضی بگریند، زنده گی آن خانواده چی خواهد بود؟ ما همه وقتی به آرامی در حال زنده گی کردن هستیم به آنها کمک کرده می توانیم، کمک مان فقط دعا و خواستن صبر به آنها از طرف خداوند (ج) است و من هم همیشه دعا خواهم کرد که تا هیچ خانواده دیگر به این حالت و وضعیت دچار نشوند.


چون درد از دست دادن خانواده آن هم بصورت ناگهانی در یک لحظه زنده گی را تلخ میسازد و قلب را با شعله های آتش شعله ور میسازد پس باید همه با هم با دراز کردن دستان مان بطرف خداوند طلب کمک کردن به آنها را نمائیم. برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post   


شبانهAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160