دنیا یعنی این

Posted on at


دنیای یعنی این

یعنی پیدا کردن خود دردنیای واقعی از جای که خود را گم کردی جای که همه از تو رو گشتاننده وتورا برای مرگ رها کرده ورفتن به گونه که از تمام ورق های زندگی تو را پاک کرده باشند وتو را از یا برده باشند و برای تو راهی بجز این نباشد

 

 

پیدا کردن بهشت دنیای وفهمیدن این که ما در جای زندگی میکنیم که تیکه از بهشت است جای که اگر در اخرین لحظه زندگی به انجا برسی از اینکه نتوانستی این بهشت را قبل از این پیدا کنی پشمان میشوی اما هنوز برای دیدن این بهشت چند لحظه مهلت میداشته باشی

پیدا کردن امیدی برای زندگی در این دنیا جای که صدای از امید به گوش نمی رسد این امید که هرگز ما را نمیگذارد به سمت نا امیدی برویم زندگی را پر از رویاهای شیرن میسازد

پیدا کردن ان قسمتی از دنیا که زندگی رو به خاتم یافتن جای که امید ها میمرند ویک یک ارزوها ورویا از بین میرون وبرگ ها یک یک به زمین میفتند وراه هر یک بسته میشوند  

                                                                                                       

 

پیداکردن ان قسمت دنیا که اغاز زندگی جدید است جای که امید ها زنده میشوند و برگ ها ی امید بخش سر از جوانه بیرون میاورند ان وقت است که انسان همرا با جوانه میشگفد

این یعنی دنیا که هنوز امید برای اینکه غنچه ای برای شگفتن هست وجود دارد تا دنیا را زیبا خود را از دست ندهد و فرار از این ناامیدی که رنگ دنیا سیاه نخواهد شود وبس

 

ارزوی اینکه شاید منتظر کسی هستی برگرد و تر از ترس غرش ابر ها محافظت کن ویا اینکه بدون ترس منتظر مرگ استاده خواهی شد

 About the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160