فرق ورزشکار با یک انسان عادی چیست؟

Posted on at


 


ورزش در تمام جهان مروج است و در جهان خیلی ورزش های مختلفی وجود دارد که مردم در آن سرگرم هستن و در رشته های مختلف ورزشکار های نام داری وجود دارد که در سطح جهان مشهور اند.


یک ورزشکار با یک انسان عادی فرق های زیادی دارند مثلآ یک ورزشکار همیشه صحتمند است همیشه شاد و طراوت است و با اجتماع روابط خوبی دارد همچنان با جرعت و بدون ترس میباشد.


اما یک انسان عادی این چنان خصوصیاتی را ندارد با اجتماع همیشه در ارتباط نیست.زمانیکه یک شخص ورزش ننماید صحت چندان خوبی ندارد اما داشتن صحت کامل شرط اول ورزش است که انسان را صحت مند میسازد.


توصیه داکتران برای مریضان ورزش است و انسان میتواند با ورزش در زندگی خویش پیشرفت کند و به مقام های بسیار خوبی برسد و در زندگی مانند ورزشکاران دیگر نامدار شود.


 
نویسنده:اسما ابراهیمی160