پشتکار در انجام کارها

Posted on at


مبارزه در مقابل سختی ها و پشتکار در رسیدن به اهداف و انجام دادن کارها و خواسته ها راز موفقیت انسان در زندگی است.


زیرا که کارزار حیات ما انسان ها مملو از فراز و نشیب ها و ازمایش ها و امتحانات است و تنها و تنها موفقیت از ان کسی خواهد شد که تاب و توان مقابله و زور ازمایی با سختی ها را داشته باشد.اگر ما انسان ها در مقابل بازی های روزگار مقاومت و ایستاده گی نماییم، بالاخره و در پایان کار پیروزی و موفقیتاز ان ما خواهد بود.


مشکلات و ضربه ها تنها موجودات جامد را تباه و نابود می سازد ئ از قدرت و توانایی های انها می کاهد ولی به موجودات زنده قدرت و تحرک بخشیده و انها را نیرومند تر می سازد.سختی ها مقدمه ئ کمال و پیشرفت انسان است، مبارزه با سختی ها و تحمل رنج ها و غم ها، راه خردمندان و هوشمندان است. همین زندگی کردن در شرایط سخت و دشوار است که انسان را چابک و نیرومند به بار می اورد.


چنانچه شیخ سعدی گفته است:


"نابرده رنج گنج میسر نمی شود"        "مزد ان گرفت جان برادر که کار کرد"


پس ما باید همیشه در تلاش و کوشش باشیم و خود را به دست روز گار نسپاریم، تا ما در گیر خود سازد به جاهایی که می خواهد ببرد و در پایان افسوس وقت ها و فرصت های از دست رفته را بخوریم و بگوییم کاش می شد، اگر این قسم می شد و یا اگر ان قسم می شد!تا می توانیم سعی کنیم تا افسوس گذشته و اشتبهات و فرصت های از دست رفته را نخوریم. این عزم و همت ماست که دیروز و امروز و فردایمان را رقم می زند و این ما هستیم که با صبر و حوصله ئ زیاد زندگی مملو از صفا، صمیمیت و کامیابی را می سازیم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


افسانه محمدیAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160