دل

Posted on atمرا از دوستان دارد جدا دل


ندانم تا چه دارد مدعا دل


زلیخا روی یوسف دیده میگفت


محبت کاه باشد کهربا دل


تو هم بی ما بکوی یار گردی


آلهی خون شوی ای بیوفا دل


صبوری از دل عاشق مجوئیدکجا صبرو کجا عاشق کجا دل


نداری رحم بر جان من ای شوخ


ندانم در برت سنگ است یا دل


غلط باشد که من خود را بگویم


چرا دادم بسیار بیوفا دل


ملامت نیستم نادیده بودم


مرا افگند آخر در بلا دل


ز بس آزردم از اهل زمانه


سواگر دیده است از ما سوا دل


غم جانان چو بامن آشنا شد


بمن شد مخفیا نا آشنا دل
About the author

arsalanrostami

arsalan rostami is from Afghanistan, who is living in Herat city. he is student and interested in social media

Subscribe 0
160