آب مایع حیات

Posted on at


(آب)

آب بهترین نعمت الهی که خدا(ج) به ما احتا کرده است آب از جمله مهمتزین چیز ها در زندگی انسانها، حیوانات ، طبیعت  و تمام زنده جان ها در روی زمین میباشد هیچ موجودی که بدون آب هیچ موجودی زندگی خود را پیش برده نمی تواند حتا گیاهان هم خشک میشود و طبیعت هم خشک میشود زنده گی تمام زنده جانها به آب وابسته   است  طببیعت ا آب یک هوای تازه به خود میگیرد گلها زیبا میشوند و یک رنگ دلنشین به خود میگیرند

 و ما باید قدر این نعمت الهی که از طرف خدا (ج) به ما احتا شده بدانیم بعضی ها هستند که قدر این نعمت را نمیدانند حتا آب اصراف میکنندو قدر این نعمت را نمیدانند اصراف یک گناه بسیار بزرگ است این نعمت را باید به طور درست استفاده کرد حتا هر نعمت دیگر خدا (ج) را چون روزی میرسد که به آن ضرورت داشته باشیم . در صورت اصراف نکردن ثواب زیاد بدست میاوریم و جهت رضای خدا(ج) هم قرار میگیرد روز میرسد که به آن بسیار ضرورت داشته باشیم حتا یک گیلاس هم پیدا نشود تا بنوشیم . با آب ما میتوانیم طبیعت محیط زیست خویش را هم تازه و پاک نگهداریم . بیشترین فیصدی(3/4) کره زمین را آب تشکیل میدهد یعنی فیصدی آب نسبت به فیصدی خشکه زیاد تر است %28 آبها را آب زیرزمینی و %2را آب شیرین تشکیل میدهد و همچنان  بیشترین فیصدی بدن یک انسان را هم آب تشکیل میدهد آب مایع حیات است پس که آب است که ما هستیم هدف از این بود که قدر نعمت های خداوند را بدانیم و از آنها اسراف ننماهیم تا دیگران هم از آن بهره مند شوند  

 

 

 

Haroon652About the author

160