انتظار

Posted on at


انتظارزندگی را زیبا میدانم انتظارم به پایان میرسد موفقیت هایم در چندقدمی من است با تمام انرژی که در خود دارم کوشش میکنم برای بدست آوردن آن انتظار کشیدن برای روزهای موفقیتم را شیرین میخوانم .انتظار کشیدن به آن به مانند درختی است که در موقع غرس کردن طول آن بسیار کم اما با گذشت زمان سربه فلک میکشد برای خود زیبایی میبخشد به همان طریق انسان هم از زمان کودکی انتظار بزرگ شدن را میکشد که به مانند درخت آهسته آهسته به خود زیبایی میبخشد وطبیعت را زیبا میکند وهوای اورا صاف میسازد درست مثل انسان که بعداز بلاخره انتظار کشیدن ،بزرگ شدن وبعد از بزرگ شدن موفقیت وبعد از موفقیت جامعه را زیبا ساختن ومردم رنج کشیده خود را از درد خلاص کردن را پیش روی دارد.اگر بخواهد این قسمی خواهد شد چون انتظار برای روز های موفقیت زیباست هر چقدر هم طولانی باشد ولی باز هم فکر کردن به آن خوشایند است وآخرش هم آسودگی اما اگر آنرا بدست نیاورد در پایان آن صد آه وافسوس به دنبال دارد.


در انتظارت ای آهوی صحرایی


در انتظارت ای موجود تنهایی


ای نسیم صبح گاهی


سالهاست انتظارت می کشم


ولیکن تو آمدی وبی تفاوت از کنارم گذ شتی


بی هیچ حرفی بی نگاهی


گذشتی ومرا درمانده تر کردی


اما من خودم را خواهم ساخت


تو خواهی دید


بدون دیدارت زندگی خواهم کرد


بی آن که به یادت باشم


********


توباز خواهی آمد


باآن چشم های موج مانند وزیبا


اما این بار زندگی ساده نخواهد بود


میدانم گذشتن از من برایت ساده بود


اما من!


من که تونیستم


بی وفا وسنگ دل


قلب من الماس است


که تو خوردش کردی


ومن اما حالا


به کجا خواهم رفت


زیر خاکی نم دار ؟


با دوصد چون وچرا


بعد از این آرام باش


راحت وآسوده


زندگی باید کرد


 


نویسنده :مرجان عثمانیAbout the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160