ورزش

Posted on at


گر صحتمندی تن خواهی تو اندر همه حال                     دور از رنج ملالت بری از ضعف و بال


بود اندام تو موزون و از امراض مصئون                       فکر و اندیشه ی سالم بودت در مه و سال


بهر حفظ صحت خویش نما سعی بلیغ                           تن سالم بسی خوشتر ز بسی مال و منال


صحت ارهست ترا هست همه چیز                             قوت و قدرت و نیروی تن و هوش و کمال


تربیت کردن جسمی ست بهر فرد ضرور                     تا کند سعی به ورزش که نه کاریست محال


آنکه گردیده زورزنش قوی اندام همی                        زیب و زیبایی او را نبود گاه زوال


بر جوانان ز سپورت است حصول نیرو                       نشو و خویی و برآرندگی خواص عضال


دایما عقل سلیم در بدن سالم جو                                 این سخن آمه از پیر خرد طور مثال


تو بیفزای به نیروی تن خویش چنان                          که به بازوی تو کس را نبود جدال


از پی ورزش روزانه شبانگاه ترا                               راحت جسم میسر شود و خواب و خیال


تن قوی پنجه قوی بازوی مردانه قوی                         سینه ات سخت و سطبر و و بفزاید بر و یال


حاصل ورزش تو پرورش اندام است                           در مصاف تو سپورتمین ندیدیم همال


 


ماریا حمیدیAbout the author

mariahamidy

I am maria hamidy . I am a student in Mahjooba heravi high school and I teach English in the academy

Subscribe 0
160