رمضان

Posted on at


خداوند بی اندازه مهربان ذاتیست که زمین و آسمان را آفرید و آب را بر آسمان فرو بارید تا بدان برای مان روزی پدید آرد، کشتی ها را بر روی نهر ها و دریاها روان مسخر ما ساخت، ولی اگر نعمات آن ذات بی نیاز را به شمار آوریم از توان ما بیرون بوده و هرگز موفق به انجام این کار نخواهیم شد چون نعمات آن ذات بی اندازه زیاد میباشد مثلا:ما بنده گان را در اقشار مختلف پولدار و فقیر آفرید وخورشد و ماه را گردنده و با گردش زمین ،روز و شب را جاری یافت تا ماه های سال را به میان آرد و یکی از این ماه ها را مختص آفرید، ماهی که با آمدنش تمام مسلمانان خوشحال شده و از برکت آن بهره میبرند


 


ماهیست کا تمام مسلمانان در این ماه روزه گرفته و چند ساعتی را به تشنگی و گرسنگی گذرانده و از حال قشر بی نوا و فقیر و ستم دیده مان آگاه می شوند، حال آنانیکه روزی شان را نداشته و لغمه نانی را بسیار به مشکلات میابند، روز ها و شب ها را بدون نان میگذرانند انگار تمام سال را روزه داشته باشند، آنانیکه با قلب پاک و مهربانشان در امتحان خداوندی گیر مانده اند. در عین حال اشخاص دیگری هستند که همیشه بر سفره نان شان غذا داشته و خوشحال به زنده گی شان ادامه میدهندخدای یکتا خواست تا برای این اشخاص دشواری زنده گی در فقر را بنمایاند، و در پهلوی آن تمام مسلمانان ماهی را بدون گناه گذرانده تا به شخصی دل رحم مبدل شده و همان قسم تا رمضان دیگرباقی بماننداین ماه ماهیست متفاوت از تمام ماهان سال ماه پر برکت و پر فیض خداوندی که انسانان با نیایش در این ماه خواسته های شان را به واقعیت می پیوندند ، ماهیست که صبحگاهش بوی آدمیت و انسانیت میخیزد و قوت باطن شخص روزه دار را دوچند میسازد، ماهی که اطفال با قلب پاک و پر لطافت شان شوق بهره مند شدن از ثواب و روزه گرفتن را در این ماه دارند حال که باز هم خداوندگار ما را لایق زنده گانی در این ماه پر شکوه دانست و ما را در آستانه این ماه پر فیض قرار داده است، از خدای متعال ماهی پر فیض و برکت و کامیابی را خواهانیم .


تمنا "حامدی" About the author

tamana-hamidy

Tamana Hamidi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hatifi high school.

Subscribe 0
160