بدون رنج، گنج میسر نمیشود

Posted on at


در مکتب ملکه جلالی این مهد علم و دانش،این هفته فضا، فضای دیگر بود و رنگ و رونق دیگری داشت و در تکاپوی عظیمی دست وپنجه نرم می کرد.


دانش پژوهان به مکتب می ایند تا بیاموزند و بیاندیشند و خودی بسازند، برای فرداهای خویش برنامه طرح ریزی کنند و به سوی قله های مقصد خویش از طریق این مهد یاری رسان نشانه گیری کنند و گام بردارند، بدون مکتب و دروس و برنامه اش نمی توان به جایی رسید و کسی شد و هدفی داشت، برنامه ای که همه روزه بر فرزندانش تطبیق می گردد و با زحمت کشی بی دریغانه معلیمن جامه ئ عمل می پوشد.تمامی این زحمات بی مقصد و انتها نیست.مانند تمامی دوره ها که بالاخره پایان و انجامی دارد، این دوره را نیز انتهایی هست.انتهای این برنامه با اخذ امتحانات ختم می شود، امتحاناتی که هویدا می سازد و جدا می سازد انکس را که از این فرصت عظیم استفاده نموده و یا به بیهودگی و بی برنامه گی گذرانده است.اکنون وقت این امتحان و پردازش فرا رسیده است.در هر گوشه و کنار علم دوستان را می بینی که به سرعت می خوانند و سعی می نمایند تا عقب افتاده گی های خویش را جبران سازند و خوب بدرخشند.بانوان انکس نیز در این پردازش سهیم و بس والاتر اینکه بسیاری از انها در رتبه ئ اول اند و چالش بزرگتری روبرو هستند، از یک طرف امتحان مکتب و در طرف دیگر زیبا نوشتن و درخشیدن در فضای فیلم را در مقابل دارند، چه بانوان فعالی که هر دو را در چنگال پیروزی خویش جای دادند و برخی می خواهند حال که هدف و توانایی خویش را در یافتند از مکتب برای رسیدن به رویای نویسنده گی به بهترین وجه ممکن استفاده کنند.در این کنار بانوان دیگر می خواهند تا در این برنامه هدفمند سهیم شوند و گامی ارزنده بردارند.


در این هفته بانوانی همچون ساغر نبی زاده٬ زینب رهجو و ناهید توانسته توانایی خویش را به زیبایی در قلم خویش بگنجانند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post


فرشته احمدیانAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160