کشور عزیزم!!!

Posted on at


کشورعزیزم دیگر بس است،دیگر بس است جنگ وخانمان سوزی،دیگر بس است بد بختی و بیچاره گی خسته شده ام!وطن خوبم ای مادر معنوییم دیگر نمیخواهم که چشمان اولادت پرنم باشد،دیگر نمیخواهم فقر وتنگدستی دامان فرزندان


بیچاره ات را بگیرد آخر تا کی اینقدر ظلم وستم برتو روا دارند،تا به کی اولادت را از تو میگیرند،تا به کی خانه


!! ات رابه ویرانه مبدل میسازند


وطنم!ای زخمی مانده از جنگ های خونین،ای ماتم زده غرق در خون میخواهم آباد ببینمت!!آرزو دارم چمن زار هایت


دوباره سبز شود،و بهاری پر از شگوفه های زیبا با طراوت گلهای قشنگ و رنگارنگ برایت به ارمغان بیاید وتن زخمی


ات را مرحمی شود!!ای کشور زیبایم برای آبادانیت،خشت می شوم وبرای باسازیت سنگ میشوم تا تو آباد شوی ودوباره


کشور زیبایم شوی!!ومن بدون کدام ترس وبیمی درجاده هایت قدم بزنم وبوی خوش آرامی را حس کنم همه را


. خوش وخندان ببینم ودیگر حس بی اتفاقی ونابودی برایم دست ندهد زیبارویانت را دیگر به غم واندوه نبینم ودیگر نام ونشانی از خشونت وظلم نماند وجای این همه خشونت ها واندوه ها را


خوشی وخوشبختی بگیرد دیگر از خشونت،جنگ،ویرانی،بی اتفاقی،نژاد پرستی و.........خسته شده ایم وهمه با هم فریاد


میزنیم که جنگ وبدبختی دیگر بس است!!ما صلح وآرامی میخواهیم،وبا شنیدن کلمه صلح همه فکر ها آرام میشود وهمه


خود را امن وخوش حس میکنند ودیگر نمیخواهند یادی از خاطرات بد گذشته بکنند وفکر خود را با فکر کردن در مورد


جنگ وبد بختی خراب ومخشوش بسازند وطن زیبایم ما جوانان تو را از این آباد تر میسازیم تو را همیشه حمایه میکنیم


و دیگر نمیگذاریم دستان کثیف هر کس وناکس بسوی تو دراز شود و تو را از آرامی و امنیت به هرج ومرج بیندازند!


دیگر نمیگذاریم کسی تورا پریشان سازد،آبادی هایت را ویران سازد،امکانات تو را حیف ومیل نماید وهمه خوبی هایت


را از تو بگیرند ما همیشه همراه تو هستیم وسرخود را بخاطر یک لحظه آرام بودنت فدا میکنیم به امید افغانستان پیروز!! About the author

160