دوست

Posted on at


دوست


دوستی زیبا ترین احساس در زندگی است دوست واقعی نعمتی است از جانب پروردگار .چنانکه خداوند یکتا ویگانه است هیچ پیوند ندارد با کسی اما تنها یک دوست دارد خداوند می فرماید محمد حبیب ودوست من است آری این دوست است که این قدر ارزش دارد .خدا با تمام عظمت اش محمد را دوست خود برمی گزیند پس این دوستی است که ارزش دوست رابلند میبرد .انسان در زندگی خود احتیاج دارد به یک همدم یک تکیه گاه ویک دوست واقعی دارد تا درغم وشادی شریک اش باشد واو را یاری رساند چراکه انسانها به تنهای خود نمی تواند زندگی کند ودشواری های روزگار را تحمل کند پس داشتن یک دوست خوب وواقعی در زندگی یک نعمت است که خدا برای انسان ارزانی میدارد .درزندگی از همه مشکل تر شناخت انسانها است اینکه بدانیم چه کسی ما را بخاطر خود مان می خواهد چه کسی بهتر درک مان میکند وبرای چه کسی واقعا اهمیت داریم با کی میتوانیم غم وشادی خود را در میان بگذاریم چه کسی میتواند درد مان را احساس کند .


درانتخاب دوست باید خیلی دقت کرد چرا که دوست درتمام امورات زندگی ما دخیل بوده چه بسا که یک دوست خوب ما را درمشکلات یاری رساند وبرای ما راه درست را نشان دهد وچه بسا دوست بد که باعث دشوار شدن زندگی شود .چراکه دوست آنست که نباشی دعایت کند وقتی اورا ببینی برایت آرامش ببخشد درنهایت مشکلات وتاریکی دستت را بگیرد در غم واندوه شانه های او را برای گریستن داشته باشی ودر اوج خوشی وخوشبختی بخواهی خوشی هایت را با دوستت شریک کنی .دوست آنست که رهنمایی خوب در زندگی باشد درک مان کند آرام کند ومارا بفهماند وباعث خوشی مان شود . داشتن دوست خوب به خود انسان برمیگردد انسان هرقسم که باشد همانند خود دوست انتخاب میکند اما باید کوشید که دوست ما بهتر از ما باشد چراکه اگر ما راه را گم کردیم او رهنما باشد ومارا هدایت کند .About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160