تلیفون

Posted on at(تعریف : یک نوع کامپیوتر بوده که جهت رفع ضروریات مردم جامعه مورد استفاده قرار میگیرد واژه تلیفون مرکب از دو کلمه است. تلی به معنای دور وفون به معنای صدا صوت تلیفون وسیله است که ما را قادر می سازد که با دوستان وخویشاوندان که هزاران کیلومتر از ما فاصله دارند صبحت کنیم در دنیای کنونی تلیفون به صورت یک ضروریات زندگی بر آماده است از تلیفون در تجارت خانه ها ادارات منازل وکار خانه ها استفاده ها میشود همه میدانیم که گرامبل الکسندر گرامبل تلی فون را اخترا ع کرد. امروزه تمام مردم از ای نوع کامپیوتر کوچک استفاده می کنند جهت سهولت و زود انجام دادن کار ها استفاده میکننداز این کامپیوتر ها میتوان در دفتر کار، جاده ، سرک ، داخل اتوبوس ، پیاده رو ، در خانه و غیره اماکن دیگر میتوانیم استفاده کنیم. مبایل های اولیه فقد زنگ میرفت و زنگ می آمد اما امروزه مبایل های مدرن به بازار آمده که انترنیت دارد و از طریق آن یکی که جای دیگر است آن را دید این کامپیوتر ها کوچک بسیار کارش را با دقت انجام میدهد و از حافظه بالا بر خوردار استهمین فراینده میان گیرنده ما دهانی تلیفون در طرف دیگر خط روی میدهد به این ترتیب دونفر میتوانند از طرق تلیفون با یک دیگر صحبت نمایند امروز تمام کشور های دنیا شبکه خطوط تلیفونی وسیعی دارند این شبکه از شهری به شهردیگری واز کشور به کشوردیگری ارتباط هستند توسط تلیفون دنیا کوچک به نظر می آید


.


About the author

160