زنده گی

Posted on at


در اول زنده گی زیباست اما زنده گی کردن زیباتر از آن.


خداوند (ج) برای هر بنده اش یک قسم زنده گی نداده است, باید هر انسان در هر کاری که در زنده گیش رخ میدهد از آن گذر کند و صبرو حوصله در برابر مشکلات زندهگی داشته باشد.


زنده گی تماما یک خاطره است که زود گذر میکند, زنده گی لحظات شیرین و خوش دارد که انسان نمیفهمد که چطور گذشت و تماما خاطرات زندگی خوش نیست.


زندهگی لحظات تلخ و ناخوشایند هم دارد که انسان را سخت به مشکلات گرفتار میکند. این انسان است که باید با سختیهای زندهگی مبارزه کند, در زنده گی تنها چیزیکه لازم و ملزوم است عبارت از صبر و بردباری برای انسانهاست.انسان باید در هر حالت شکر گذار نعمتهای خداوند باشد و زنده گیش را مطابق به دستورالعملهای اسلامی وفق دهد و در زنده گی از شریعت اسلامی پیروی کرده و به حقوق دیگران ارج بگذارد. خصوصآ ما مسلمانها که پیروی عالیترین دین, بزرگترین کتاب مقدس و امت بهترین پیغمبر هستیم.


در زندهگی انسان با چالشهایی زیادی مقابل میشود که نباید در مقابل این مشکلات سر خم نماید. ایستاده گی در برابر پستی و بلندیها یکی از اصول عمده زندگی میباشد.


مایوسیت در زندهگی باعث رنجش خود انسان و اطرافیانش میگردد ما نباید به هیچ وجه تسلیم مایوسیت ها, چالشها و نابسامانیهای زندگی شویم.ما مسلمانان باید با اعظم راسخ زندهگی خود را به پیش ببریم. با مشکلات مقابله و با پستی های زندهگی مبارزه نماییم. با یکدیگر مساعدت و یاری کنیم. در غم و شادی یکدیگر پهلوی هم باشیم و اخوت و برادری را استحکام بخشیم.


انسانها باید از گذشته ها درس, برای امروز جد و جهد و برای آینده پلان گذاری کنند که در مسرت و خوشی زندهگیشان را به پیش ببرند.


ما انسانها برای زندهگی بهتر نیاز به سعی و کوشش داریم و باید زندهگی خود را با پلان ریزهای گسترده به پیش ببریم تا در آینده به مشکلات رودررو نشویم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ميرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_postAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160