نقش جوانان در جامعه

Posted on at


جوانان نیروی پاینده کشور اند.جوانان نقش سازندگی داشته پیشرفت یک کشور مربوط به نیروی جوانان آن کشور است. بر جوانان لازم است خویشتن را به سلاح علم و دانش عصری مجهز نمود٬ و در خدمت و پیشرفت کشور از آن کار بگیرند. و کشور را در شاهرا ترقی و پیشرفت سوق داده و آن را به مدارج عالی برساند.بر جوانان لازم است تا از تجارب پیران استفاده نموده جون پیران نیوری سازندگی ندارند و اطفال تجارب کافی ندارند. پس نیروی که میتوتند کشور را بسازد جوانان است.جوانان چون توان کار لازم داشته و تجارب را از پیران گرفته و در پیشرفت کشور استفاده نمایند. پیشرفت کشور مربوط به نیروی جوان آن کشور است. جوانان امروز آیند سازان افرادی جامعه اند. جوانان نقش همه و مهم را در جامعه را ایفای کنند.بطور مثال:یک شاگردامروز به تحصیل و دانش بعد ها به یک معلم و الگوی دیران تبدیل می شود.با گذشت زمان جامعه هم تغیر می کند در عصر حاضرتمام افراد عضو جامعه از حقوق شان با خبر اند و حقوق شان را میشانسد اما متاسفانه بعضی از جوانان امرزی از این حقوق سو استفاده کرده و جامعه را به فساد میکشانند و باعث برباد شدن خود،اطرافیانو جامعه می گردند. سن جوان حساس ترین سن در زندگی انسان است که در سن یک انسان هم می تواند به قله های بلندی و هم به نهایت پستی برسد.


 


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


www.filmannex.com/user/Ghouharshad/289932/


ناجیهAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160