خشونت علیه زن

Posted on at


گفته های بسیار زیادی درباره مقام زن وجایگاه او در جامعه واجتماع مان وتمام ادیان نسل به نسل قرن به قرن نقل شده ولی اگر به دقت بنگریم خواهیم دید که از گذشته ها بدینسو زن مورد خشونت قرار میگیرد.زنان شاهد بی رحمانه ترین خشونتها و ظلم هستند که این نه تنها در کشور ما یک پدیده نا گوار است بلکه در تمام جوامع بشری یک پدیده منفی از سوی بعضی از اشخاص هست که انها از زوری که دارند بالای زنان استفاده میکنند ومردسالاری را پیشه می کنند که این نشانه و بی تجربه ای افرادی هست که از این افکار جاهلانه به جامعه می اموزانند و باعث اغتشاش در جامعه میگردند.جامعه ما رو به پیشرفت بوده لیکن با وجود چنین افرادی باعث عقب ماندگی این جامعه می گردد. در افغانستان راه های متعددی برعلیه زن خشونت صورت میگیرد.


ابتدا از تعلیم تربیه محروم می گردند که این یک چالش بزرگ در عرصه دانش در جامعه بشری است. زن نصف پیکر جامعه را میسازدپس چرا بر علیه وی خشونت صورت میگیرد؟ این خشونت ها باعث عوارض روانی مانند افسردگی کم شدن اعتماد...جسمی مانند لت کوب سوختگی شکسته گی ...میگردد.زن در جامعه ما سمبولی از رنج و مظلومیت است که در تاریخ زندگی خود در این کشور پر حادثه رنج های زیادی را کشیده است وهمچنان بر تربیت اطفال ان نیز تاثیر گذار است


 


.


درافغانستان فیصدی بسیار کمی از مردم پدیده خشونت را استقبال میکنند وانها احترام وازادی را اززنان ودختران خودسلب میکنندودراین فکرهستند که این یک عرف در بین خانه قریه وکشور انهاست .


 امروزه به منظور جلوگیری ازخشونت علیه زن درافغانستان ماده هایی درقانون اساسی ذکر شده که ازمنع خشونت علیه زن حمایت میکندونیزکمیسیون دفاع ازحقوق زن نیزتاسیس شده است که به مسایل این زنان دچار خشونت رسیده گی میکند که دراین کاردولت نیز سهیم میباشد .About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160