حاصل نماز تقوا

Posted on at


یکی از مهمترین اثر روزه متقی ساختن بنده گان بیان شده است خداوند متعال (ج) در قرآن شریف میفرماید: ای مومنان روزه بالای شما بالای شما فرض شده است چنانچه بالای امت های قبل از شما فرض شده بود شاید که شما تقوا حاصل نمایید.


در ماه مبارک رمضان انسان مومن بسیاری از اموری را که برایش حلال بودند، ترک مینماید خوردنی های حلال، نوشیدنی های حلال، که برای شان حلال بودن، فقط بخاطری رضایت خداوند متعال (ج) ترک میگردد، به این صورت این انسان مومن صاحب تقوا میگردد این تقوا در ماه مبارک به مثابه یک کورس علمی ترتیب تقوا است که آثار آن یازده ماه دیگر در وجود انسان روزه دار باقیمانده و بعد ازینکه این انسان مومن به تقوا عادت نموده ماههای بعد از رمضان را نیز با تقوا سپری مینماید.


اصلاْ انسان روزه دار مطابق احکام الهی وارشادات نبوی (ص) سعی و تلاش می ورزند که تمامی احکام الهی را بصورت کامل انجام دهد از تمامی اموریکه الله (ج) او را منع نموده است اجتناب ورزد و حتی کسانیکه قبل از رمضان به یک سلسله گناه ها مبتلا بودند نمیتوانند که درین ماه گناهان خویش را دوام دهند زیرا با ارتگاب هر گناهی روزهء وی به فساد کشانده میشود او مجبور است عادتی قبلی را ترک نموده مجالس فسق و فساد را به مجالس عبادات مبدل سازد بسیاری از اماکن فساد درین ماه بسته میگردد کسیکه حقیقتاً از اعمال زشت قبلی خویش پیشمان باشد میتواند در خلال این یکماه مکمل خود را به نیکی ها عادت دهد و با از استفاده ازین ماه مبارک خود را متقی سازد.


‌ارتقای ایمان به درجهء ۱۰۰ ٪: در ماه مبارک رمضان قوت ایمان آنقدر بلند میباشد رمضان برای هر کسی ثابت میکند که او چقدر خدا شناس است، زیرا در لحظات روز انسان هنگام در مقابل یخچال از میوه، غذا، آب و غیره خوردنی ها و نوشیدنی قرار میگیرد که هیچکس از انسانها با وی نیست او میتواند هر چیزی خواسته باشد بخورد ولی این انسان به این عقیده است که در اینجا مراقبی وجود دارد که ذات الله (ج) است که مرا مراقبت میکند او با وجود تنهایی بازهم مراقبت خود الله (ج) را دانسته از خوردن و نوشیدن اجتناب میکند.


قویترین ایمان همین است که انسان مراقب خود الله (ج) را دانسته در هنگام مقابل شدن با گناهان و اشتباهات او را بیاد آورده از آن گناه اجتناب ورزد.


الله (ج) میفرماید: الله بالای شما مراقب است . این قوت ایمان در هر روزه پیدا میشود روی همین لحاظ است که الله ( ج) فرموده است: روزه از من است و من آنرا پاداش میدهم.


تاثیرات ماه مبارک رمضان در قسمت جسمی داکتر صاحب ها زیاد نظریات دادن البته من خودم در یک سایت انترنیتی در رابطه به تکالیف قسمت صورت که بعضی اشخاص از لکه ها و بخار های که در صورت شان نمایان میشود رنج میبرند توصیه داکتران این است که روزه را به شکل منظم گرفته شود چون چربی که در بدن است باعث میشود در صورت انسان لکه و بخار ظاهر شود و ماه رمضان بهترین فرصت برای از بین بردن این چربی است.About the author

160