ریشه یک ضرب المثل

Posted on at


به نام خداوند مهربان


همان طور که ما می دانیم تمای ضرب المثل ها در بین مردم رایج است یک ریشه و یا مربوط به یک حادثه می شود که در گذشته اتفاق افتاده است ولی بر اثر مرور زمان و نقل نشدن داستان و فقط استفاده نموده از آن مردم از آن ضرب المثل تنها و تنها یک برداشت عمومی دارند وریشه موضوع را درک نمی کنند وعلت به وجود آمدن یک ضرب المثل در میان عده ای محدود فقط باقی می ماند


 


 


 


  


 


به طور مثال ضرب المثل پدرسوخته زمانی گفته میشود که میخواهند یک نفر را متوجه نمایند که این کار را که تو کردی دور از انصاف است ولی


ریشه آن دراین است زمانی که اعراب به ایران حمله نموده اند و مردم ایران آتش پرشت ویا به عبارت مجوسی بودند کسانی که دین اسلام را پذیرفته با آنها کار ی نداشتند ولی افرادی که دین اسلام را نمی پذیرفتند پدر خانواده را می سوزاند و خانواده اش را به اسارت گرفته وزمانی که می گفتند یک فرزند کیست می گفتند این پدر سوخته است و به همین  منوال شد که این ضرب المثل نسل به نسل انتقال یافت ولی امروزه شاید کمتر کسی پیدا شود که حقیقت اصلی آن را بداند


پس سعی کنید زمانی که در نزد افراد کهن سال هستید با آنها در مورد این سخنان حرف بزنید تا ریشه ضرب المثل ها را بدانید و نگذارید علت اصلی به وجود آمد ن آنها از بین برود/.


 


 About the author

160