قلم

Posted on at


 هروسیله که توان نوشتن را داشته باشد آنرا قلم مینا میم قلم همانند ستاره یی که درخشش آسمان رازیبا نموده که کردارش  باعث متا نت صفحه زنده گی وپیرایه موفقیت ها میشود.


۱):قلمی که در لوح محفوظ می باشد.


۲):قلمی که در دست ملائیکه ها می باشد.


۳):قلمی که در دست انسا نها می باشد.هر یک از این ۳قلم وظیفه خاصی را انجام می دهد.


۱):قلمی که در لوح محفوظ:خداوندمتعال قبل از اینکه انسان را خلق کند برایشان آنچه را که قرار است به زندگی آن درطول عمر این دنیا اتفاق بی افتد می نویسد که در حقیقت همانا تقدیر وسرنویشتی است از جانب خداوند متعال برای انسا نها در نظرگرفته شده .۲): قلمی که در دست ملایکه ها:وظایف آنها نویشتن عمل کرد انسانها در جریان عمر زندگی ایشان می باشد..آنچه که به طور شایسته ونیک انجام می دهند توسط فرشته در شانه راست نوشته  شده وبه حیث عمل صالح ونیک دراعمال نامه آن ثبت شده ودرعوض برایش خداوند متعال پاداش یا همان جزای خیر می دهد وزمانی که انسانها کار شری را انجام دهند توسط فرشته که درشانه چپ انسانها وظیفه نوشتن گناهان یا کارهای بد را دارد توسط همان قلم خود تمام عمل کرد های بد وشوم انسان ها را می نویسند واین ملایکه ها در صحرا ی روز محشر هر آنچه را که نوشته کرده اند در نزدخداوند متعال شهادت خواهند داد وهیچ انسانی به هیچ قیمتی نمی تواندجلواین حقیقت را بگیرد.۳):سومین قلم قلمی است که انسانهای روی زمین ازآن به حیث  کارها ی روز مره استفاده می کند وتمام حوادیث وروی داد های که درجهان به وقوع می پیوند د توسط قلم که در دست انسانها است ثبت می شود واین قسم از ارزش های معنوی ودنیوی خاصی بر خوردار می باشد .ما شاهد اهمیت قلم در تمامی عر صه های زندگی خود هستیم بطور مثال :در تمام دوایر دولتی برای اجرای امور رسمی از قلم استفاده می کنند.در نتیجه؛قلم یک وسیله بسیار باارزش می باشد حتی خداوند متعال در قرآنکریم از قلم یاد کرده وفرموده(القلم ومایسطرون)تر جمه:سوگند به قلم وآنچه که می نویسد.مااز این فرموده الهی چنین برداشت نمودیم ! 


 


 About the author

roma67

من رما بنت غلام سخی متعلم صنف 12 ازمکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160