سوء استفاده ازمقام

Posted on at


سوء استفاده ازمقام!!!


درکشورجنگ زده مازمانیکه یک فردبه مقام ومنزلت میرسدهیچ گاهی وظایف خودرادرست انجام نمی دهد.حتی به دیگران اهمیت وارزش قایل نیست.همیشه خودرابلندرتبه فکرکرده وحق مردم راپایمال میکند خواسته ناخواسته خودرابالای مردم به زوروجبرمی قبولاند.ازچوکی خود استفاده خوبی نمی کند.همیشه به فکرپول وازدست ندادن مقام خوداست.میکوشدکه درنظرمردم خودراخوب جلوه دهد.اینهافکرمیکنندکه دنیاهمین است.ازمردم رشوت گرفته وآنهارادرسردرگمی میکنند.درمقابل یک امضاء مقداراندک پولی رامیطلبندکه جانب مقابل آنراآماده کرده نتوانسته ومجبورمیشودکه ازکارخودصرف نظرکند.


به نزداین مردم رشوت,فساد,بهترین روش ولذت بخش ترین کاربرای شان است.دروظیفه خودسهل انگاری نموده واگرکاروی اجرانشودبه زودترین فرصت مبلغ پولی به جانب مقابل به عنوان هدیه پیشنهادمیکند تاطرف مقابل راهم به فساد خودشریک سازد.این اشخاص ایمان کامل ندارندوباتقوانیستن وخودراخوشبخت ترین افرادروی زمین فکرمیکنندوهمیشه آرزوی نفسانی خودراوخواهشات نفسانی خودرابجامیاورند.ودرقبال جامعه خودبسیاربی اعتناع هستند.


درجلومردم صدقه میدهندتامردم اورایک شخص خوب فکرکنند.همین سوء استفاده ازافرادیکه دردولت کارمیکنندباعث میشودکه مردم به دولت خوداعتمادنکرده ودولت نزد مردم بی ارزش ثابت شود.واین کارباعث میشود که دربین مردم,دولت وارگان های دولت جنگ بوجودبیآید.دولت بایدجلواین قسم اشخاص رابگیردوماهم به همکاری دولت بایدچنین افرادراازکرسی های دولت برکنارکرده وحق اولیت رابه مردم صادق ,پرتلاش وزحمت کش بدهیم.تابه مردم وجامعه خودخدمت کنندووظیفه خودرابه خوبی وراستی پیش ببرندوجامعه رابسوی صلح,صفا,صمیمیت,اتحاد,اتفاق وروشنی سوق دهند.


سوء استفاده ازمقام!!!


درکشورجنگ زده مازمانیکه یک فردبه مقام ومنزلت میرسدهیچ گاهی وظایف خودرادرست انجام نمی دهد.حتی به دیگران اهمیت وارزش قایل نیست.همیشه خودرابلندرتبه فکرکرده وحق مردم راپایمال میکند خواسته ناخواسته خودرابالای مردم به زوروجبرمی قبولاند.ازچوکی خود استفاده خوبی نمی کند.همیشه به فکرپول وازدست ندادن مقام خوداست.میکوشدکه درنظرمردم خودراخوب جلوه دهد.اینهافکرمیکنندکه دنیاهمین است.ازمردم رشوت گرفته وآنهارادرسردرگمی میکنند.درمقابل یک امضاء مقداراندک پولی رامیطلبندکه جانب مقابل آنراآماده کرده نتوانسته ومجبورمیشودکه ازکارخودصرف نظرکند.


به نزداین مردم رشوت,فساد,بهترین روش ولذت بخش ترین کاربرای شان است.دروظیفه خودسهل انگاری نموده واگرکاروی اجرانشودبه زودترین فرصت مبلغ پولی به جانب مقابل به عنوان هدیه پیشنهادمیکند تاطرف مقابل راهم به فساد خودشریک سازد.این اشخاص ایمان کامل ندارندوباتقوانیستن وخودراخوشبخت ترین افرادروی زمین فکرمیکنندوهمیشه آرزوی نفسانی خودراوخواهشات نفسانی خودرابجامیاورند.ودرقبال جامعه خودبسیاربی اعتناع هستند.


درجلومردم صدقه میدهندتامردم اورایک شخص خوب فکرکنند.همین سوء استفاده ازافرادیکه دردولت کارمیکنندباعث میشودکه مردم به دولت خوداعتمادنکرده ودولت نزد مردم بی ارزش ثابت شود.واین کارباعث میشود که دربین مردم,دولت وارگان های دولت جنگ بوجودبیآید.دولت بایدجلواین قسم اشخاص رابگیردوماهم به همکاری دولت بایدچنین افرادراازکرسی های دولت برکنارکرده وحق اولیت رابه مردم صادق ,پرتلاش وزحمت کش بدهیم.تابه مردم وجامعه خودخدمت کنندووظیفه خودرابه خوبی وراستی پیش ببرندوجامعه رابسوی صلح,صفا,صمیمیت,اتحاد,اتفاق وروشنی سوق دهند.About the author

160