نقش زنان درجامعه!

Posted on at


نقش زنان درجامعه!!!
امروز زنان نسبت به سالهای گذشته درجامعه نقش فعال تری دارندکه ازآن جمله درقسمت درس,تحصیل,معارف,پارلمان,وزارت,رسانه هاودیگربخش هامیتوان نام گرفت. قانون اساسی افغانستان زنان رانیم ازپیکرجامعه دانسته است.وگفته که بایدزنان هم مانندمردان ازحقوق مساوی برخوردارشوند.  نقش زنان درجامعه باعث شده که آن جامعه به طرف رشدوترقی سهودکند


.
حالا میخواهم درمورد نقش زنان افغانستان درجامعه رابنویسم.زنان افغانستان باوجودیکه یک دهه ازعمرخودرابه جنگ وظلم ستم سپری نمودند.ولی بازهم مانندیک شخص فعال درجامعه کارمیکنند. واجازه نمی دهند که حق شان زیرپاه گردد.بودن زن درجامعه اسلامی باعث افتخار یک کشوراست.زن زیباترین زیوردرروی زمین است.زنان درگذشته هیچ فعالیتی نداشتن وآنهارااجازه نمی دادند که ازخانه های خود بیرون شوند.
ولی بازهم بعضی ازخانم هافعالیت های خودرامخفیانه انجام میدادند.مانند:خانم ماریا بشیرباوجودیکه مخالفان دولت درکشوروجودداشتندبازهم فعالیت های خودراادامه میداد.واین جای خوشحالیست که مادرآن وقت چنین زن های شجاعی داشتیم ودرحال حاضرداریم.افغانستان کشوریست که زیادتروقت درآن جنگ بوده است.اما حالا که جنگ ها پایان یافته است ولی هنوزاشخاص خداناترس هستندکه نمی خواهند. افغانستان پیشرفت کندومانع پیشرفت آن هاخصوصازن هامیگردند.
باوجوداین همه مشکلات زنان حمت خودراازدست نداده وبه ضدمخالفان کارهای خودرابیرون ازخانه انجام میدهند.یگانه آرزوی من اینست که روزی شودکه زیادترازبخش های دولت به دست خانم ها باشد.تاکه هم جامعه ماپیشرفت کندوهم حقوق زن ومرد درجامعه مامساوی گردد.تادیگرمردان بالای زنان ظلم نکنندوآنهارااجازه کارکردن دربیرون ازخانه را بدهند.About the author

parmila-rahimi

سلام,پرمیلا رحیمی هستم در سال 1374 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم

Subscribe 0
160