!!!دلم میخواهد بنویسم

Posted on at


دلم میخواهد بنویسم از آرزو های خفته، از آرمان های برباد رفته، از احساسات


 درهم شکسته دلم فقط میخواهد بنویسم از آسمان، از زمین، از ستاره های رنگین ، از قلب های اندوهگین ...


 دلم میخواهد بنویسم از درد مردم، از فریاد پرنده گان، از صدای شیرین بلبلان، از ناله سرد مرغکان عشق آری دلم میخواهد بنویسم ....آنقدر بنویسم تا دیگر نه رنگی به قلم بماند و نه توانی به انگشتانم... آنقدر بنویسم تا جمله هایم به آواز آیند آنقدر بنویسم که دیگر نه دردی به دلم بماند و نه اشکی به چشمانم...دلم فقط میخواهد بنویسم از دل تنگی هایم، از خاطرات شیرین کودکیم ،از دوستانم، از دنیای کوچکم، از تمام لحظاتم، آری میخواهم بنویسم ...از گریه هایم، ازخنده هایم، از نامردهای روزگار، از بازی های روزگار، از جفاها، از وفاها، از اوج لذت پروازها، از درد عمق زمین ...


دلم میخواهد بنویسم ار عشق های کهنه و یادهای پابرجا، از قلب های افگار، از چشم های خسته از اشک از موج های پر جوش و خروش دریا، از برگ زرد درختان پاییزی ...خیلی ساده و بدون اراده دلم میخواهد بنویسم...About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160