سرگرمی اطفال در روزهای عید

Posted on at


عید در وطن عزیز من افغانستان فرا رسید و همه با خوشحالی زیاد از آن تجلیل به عمل آوردند ،عموما در خوشی های عید مردم ما لباس های جدید و پاک خود را بر تن نموده و به خانه خویشاوندان ،دوستان ، آشنایان و همسایگان خود به عید دیدنی و مهمانی میروند که این رسم و رواج از قدیم در بین مردم ما به طور میراثی باقیمانده است و از نسلی به نسل دیگر این رسم و رواج ها انتقال پیدا کرده استو اما از عادات بسیار ناپسندی که در بین مردم و بخصوص اطفال افغان رواج شده است این میباشد که آنها در روز های عید اسلحه های پلاستیکی را خریداری نموده و با آنها بازی میکنند که این عمل آنها میتواند روحیه اطفال و آینده سازان کشور را خراب سازدخوانواده ها باید همیشه و همه جا متوجه رفتار و کردار اطفال خویش باشند و بخصوص در این روزها که باید به آنها آموخته شود که عید به کدام روز گفته میشود و چه رسومی در عید بین مردم معمول میباشد باید بسیار دقیق باشند ... 


اما متاسفانه در این بخش آنها هیچ توجه ندارند و بی پروایی را پیشه خود نموده اند
در طی سی دهه جنگ در کشور ما افغانستان ، به ما و کشوراز هرلحاظ صدمه وارد شده است و مردم خسارات زیاد فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی را متحمل گردیده اند که تا هنوز میتوان اثرات منفی بجای مانده آنها را مشاهده کرد ... اما باز هم برای خوانواده و در کل جامعه عبرتی نشده است و بی پروا هستند در برابر آینده سازان افغانستان
بیایید بجای اینکه اطفال مان را با اسلحه ها سرگرم سازیم برای آینده آنها به درس آنها توجه کنیم و آنها را اشخاصی لایق و با کفایتی برای جامعه تقدیم نماییم و باعث صلح سرتاسری در وطن عزیزمان گردیم .    


 About the author

160