فلسطین ودریای خون

Posted on at


فلسطین ودریای خون


فلسطین ای سرزمین مهد اسلام ای سرزمین که همواره مادرانت در داغ فرزندان خویش میسوزند


ای ! سرزمین که اطفالت در شیرین فرو رفته اند ودیگر هر گز بر نمی خیزند


ای! سرزمین که جوانانت با سنگ دست داشته خویش با جانهای شیرین شان بازی می کنند


ای! سرزمین که دشمنانت چون گرگهای درنده دامان شادی هایت را دریده اند وخون چون سیل بر تنت جاری کرده اند میخواهم از عمق دل بایت بنویسم وبسرایم


برای کودکی که بر روی تن مادرزخمی اش خود را انداخته ومیخواهد بر پستان گرمش خوابیده واحساس آرامش کند


برای مادر گریانت که بر روی جسد جیگر گوشه خود میگیرید برای جوانت که هنوز در خواب غفلت است چون دیگر توانی جز این قلم که بزرگترین سلاح روی زمین است ندارم


کاش دست میبودم تا که اشک های آن طفلی را پاک میکردم که در فراغ مادر میگیرید


کاش دامان پر مهر مادر میبودم که فرزندانت را در اغوش میگرفتم کاش چراغی میبودم که کاشانه ات را روشن میکردم


امروز تو در میدان نبرد غیر عادلانه تنها مانده ایی کجاست آن کسانی که ادعای حقوق بشر میکنند


کجاست آن کسانی که میگویند ما حق و عدالت را به میان میاوریم چرا یاریت نمی کنند چرا آواز فرزندانت را نمی شنوند


عیب ندارد خدا همراه توست ودعای تمام مسلمانها ودر آخر زنده وجاویدان باد دین اسلام وفلسطین......


.


 


 About the author

160