نقش جوانان در انکشاف و ترقی کشور

Posted on at


جوانان به عنوان نیروی فعال و متحرک پرتلاش وبا احساس می تواند نقش خوبی در توسعه و پیشرفت یک جامعه داشته باشد.


افغانستان به جوانان نیاز دارد جوانان اند که صلح در کشور تآمین خواهد شد و کشور به پیشرفت و سعادت خواهد رسید.


جوانان و نوجوانان چشمه جوشان نیرو و استعداد هستند جوان یعنی آینده! پس جوانان باید بر ضد جهل و فقر وسایر مفاسد اجتماعی و اخلاقی دست به مبارزه مستمر و بی امان بزنند این نیروها در سالهای طلایی عمر خود قرار دارند و خداوند متعال هم با جوانان مسلمان و مستعد کمک خواهد کرد و این فرصت مهم و ارزشمند را نباید از دست بدهیم.


سرنوشت جوانان چون زمینی غنی و پاک می باشد که امکان رشد هر گونه بذری در آن وجود دارد پس وظیفه جوانان است که در راه اعمار و باسازی کشور گام بردارند.


ترتیب کننده:سعادت احمدیAbout the author

160