ازدواج اجباری

Posted on at


 


حکمت از ازدواج اجباری در این است تا مردم با یکد یگر انس ورزیده و از طریق ازدواج های مناسب به تشکیل خانواده های سالم و رشد وانکشاف جامعه پرداخته شود در اسلام نهایت تاکید گردیده تا از ازواج ها صودت بگیرد اما باید گفت که این تاکید از خود شرایطی به خصوص دارد یعنی اینکه اول باید موافقت جانبین با شد و همچنان با هم هم سن و سال و ساویه باشند و مناسبت های زیادی بین دختر و پسر .و جود داشته باشد . مهمتر اینکه ازدواج با کمال صداقت  آگاهی و شناخت صورت گیرد تا بعد آ فاصله ای ایجاد نگردد ازدواج باعث میگردد تا نیاز های انسانی مرفوع گردیده و لجاجت و فساد اجتماعی و اخلاقی از بین برود اما ازدواجی که از روی احساسات غیر عقلی صورت بگیرد آن ازواج در اسلام هیچ مفهومی نداشته و نباید آن را به فرهنگ اسلامی ارتباط داد ازدواج امر یا حکمت الهی است که نیاز های جامعه انسا نی بوده و متضمن آرامش روحی و جسمی انسان میگردد . ازدواج اجباری در جامعه ی اسلامی جایگاه نداشته و سخت مردود و بی مفهوم است.About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160