خوشبختی در چیست

Posted on at


خوشبختی یعنی چی و چرا تمام مردم در جستجو آنند؟


از نظرهر فرد خوشبختی یک معنی خاص دارد. بعضی از مردم خوشبختی را در مادیات جستجو میکنند ، در علم وتحصیل وعده خوشبختی ر ا در کنارفردکه دوست دارند تمام عمر خود را سپری نمایند جستجو میکنند .وبشترمردم به این عقیده اند در طول عمر خود به تمام خواسته وآرزوهای شان برسند وزنده گی به مرام دل شان باشد این را خوشبختی گویند.


در اصل خوشبخت کسی است که سعی وتلاش زیاد نماید اما توقعات کمی داشته باشد. خودرا آنگونه که است به پزیرد نه آنگونه دیگران میخواهند.خودرادوست داشته باشدوبرای خود ارزش قایل شود اعتماد به نفس داشته باشد همیشه طوری زنده گی نماید که هیچ وقت حسرت دیروز بی تفاوت به امروز وتشویش فردا را نداشته باشد .میتواند خوشبخت باشد درست است که مادیات یک اصل مهم در زنده گی بشر است اما هیچگاه نمی تواند پول انسان را خوشبخت نماید یا همسر ایدال .همیشه کوشش نماید که واقیعت بین باشیم هر چیزی که هر قسم است به همان قسمش بپزیرم به دنیا خیالی زنده گی نکنیم واز کلمه کاش هیچ وقت استفاده نکنیم چون خیلی چیز ها را ازما میگرد مهم ترین چیز در زنده گی ما وقت مااست یعنی عمر مااست که باکلمه کاش خیلی زود از بین میرود


به هر کاری که اقدام میکنید سعی وتلاش زیاد نماید بعدش توکل به خداوند منان نماید وبه تقدیر ونصیب باور کامل داشته باشید همیشه بنده های شاکروقانغ خداوند باشیم ان وقت است که نفس ما راحت بوده و خود را خوشبخت احساس می کنیم و بهترین خوشبختی است که نصیب ما شده استAbout the author

nasrin-rasoly

من نسرین رسولی معلم لیسه محجوبه هروی رشته که تدریس میکنم ریاضی ازپوهنحی ساینس پوهنتون هرات فارغ التحصیل شدم

Subscribe 0
160