اشرف مخلوقات

Posted on at


خداوند ذاتیست یگانه ، بی حمتا بی ، بی کران ، لایزال . اوست بر همه چیز توانا و قادر . ذاتیست که تمام زمین ها ،اسمان ها را به یگانگی و عظمتش بوجود آورد . مهمترین مخلوقش را نام گذاشت : اشرف مخلوقات 


اشرف مخلوقات


 به او عزت حرمت نسبت به تمام موجودات روی زمین اعطا کرد . او را متفاوت تر از دیگر موجودات کرد. او را از خاک بوجود آورد .و به او روح دمید . به ملایک و فرشتگانش دستور داد امر کرد که بر او سجده کنید به او اعای احترام کنید . سجده کننده گانیکه از نور آفریده شده اند از گناهان و معصیت ها پاک و منزه اند بر آدم سجده کردند آنهاییکه نزد خدا ج قدر دارند بسیار نزدیکند . اما فرشته یی که نزدیکترین بود به دستورش عمل نکرد زیرا او ادعا داشت که ما از نور ساخته شده ایم آیا ؟


 


؟ لیاقت ما این است که بر خاک سجده کنیم !؟ آری ! او ابلیس است که به او زمانی لقب شیطان رانده شده را دادند که دستوری از دستورات خدا را قبول نکرد . به آدمیان خاکی سجده نکرد . و طوقی که همیشه به فکرش بود که بر گردن کی خواهد افتاد که پس از آن او را رانده شده مینامند ... این وقت بود که به امر خدا طوق علیه لعنه بر گردن ابلیس افتاد و از آن روز تا به این زمان او را شیطان رانده شده نامیدند و ما را اشرف مخلوقات .. .. اینست انسان و خداوند و نعماتش . آنکه چقد ر به ما عزت داد نعمت داد ما بودیم و شکر نکشیدن مان ... نگفت { خدایا ! شکر از نعماتت که به ما ارزانی کردیمرحله يك جنين در بدن انسان ..


 


 


 


 


 About the author

bahar786

I am Sahar fazli . I was born in 1997 in beauty Kabul city ..But now I am live in Herat . I am in 11th grad in Mahjuba herawi high school .. Anyway I am a good girl ...

Subscribe 311
160