یک بار دعا را امتحان کن

Posted on at


با وجود آنکه خداوند انسان را زیباترین وکاملترین مخلوقاتش خلق کرده و برایش افتخار جانشین بودنش را در روی زمین اعطا نموده ودر وجودش استعداد ها وخلاقیت های بی نظیری را ارزانی داشته، با آن هم این انسان ضعیف نواقس وناتوانی های دارد که در وقت مشکلات، بن بست ها وفرازو نشیبهای که در زندگی برایش پیش می آید، دوچار سردرگمی شده ونمی داند که چه راه حلی را در پیش گیرد، تمام راه ها وکلید حل مشکلات را برای گشودن قفل این دروازه مشکلات امتحان می کند، اما هیچ راه چاره نیست.بجز راه دعا و کلید دعا، بلی دعا همان راه حل مشکلات وهمان کلید روزنه امید به خدا در تاریکی ها وتنهایی هاست؛ دعا وسیله یست که بنده برای برآورده شدن نیاز ها وحاجاتش عاجزانه ونیازمندانه از معبودش درخواست می کند، دعا حقیقت عبادت است، دعا وسیله نزدیکی و دوستی به خداست؛لحظه یی که بنده دست هایش را با چشمان نمناک ودلی که سرشار از عشق به خداست بلند میکند ودر نیمه شب ها با خدایش خلوت نموده وبا او به رازو نیاز می پردازد ونیازش را از او که بی نیاز است می طلبد، در حقیقت این همان لحظه یست که خالق به ندای مخلوقش لبیک گفته ودرآن لحظه دست های بلند شده به سوی آسمان پُلی برای ارطبات بر قرار کردن با خدا می شود؛وخداهم نیاز بنده ای را که خلیفه اش در روی زمین قرار داده است رد نمی کند، مگر این که به مصلحت وخیر بنده اش نباشد، چرا که آن حضرت (ص) فرمودند: « هیچ مسلمانی نیست که دعا کند؛ دعایی که بر گناه وقطع صلۀ رحم نباشد، مگر این که خداوند یکی از سه چیز را به او می دهد: یا هر چه زود تر در دنیا خواسته اش رابر آورده می کند، ویا آن را برای آخرتش ذخیره می نماید، ویا در مقابل آن دعا شرو بلای را از او دفع میکند، صحابۀ کرام گفتند: حال که چنین است، پس ما زیاد دعا می کنیم. آن حضرت(ص) فرمودند: فضل خدا زیاد تر ازآناست که شما فکر می کنید» راستی اگر یکی از شما به کدام مشکلی در زندگی مواجه شوید، چه راه حل های را در پیش خواهید گرفت؟ ویا اگرنتوانستید به تنهایی از عهده آن بر آید چه می کنید؟ حتماً به سراغ دیگران خواهید رفت، وبا خواهش وتمنایی زیاد بلاخره یکی از آنان را راضی خواهید کرد که به مشکل شما رسیده گی کند، و ممکن است آن شخص هم به خاطر لطفی که در حق شما کرده است، در آینده ها همیشه شما را مدیون خود دانسته وبر سر شما منت گذاشته، بار ها آن را برای شما یاد آوری کند، ویا اگر از آن باری دیگر کمک خواسته شود، خسته شده وخشمگین شود؛ اما پروردگار مان این طور نیست، بلکه می توانیم او را تحت هر شرایط در هر زمان و لحظه، در هر کجایی که باشیم در یابیم؛ خداوند بر عکس انسان ها از کسی که از او زیاد بخواهد خسته وخشمگین نمی شود، بلکه از بنده ای خشمگین می شود که از او چیزی نخواهد واو را نخواند؛ زیرا ارشاد پیامبر اکرم (ص) است که فرمودند: «هر کس از خدا چیزی نخواهد ودعا نکند، الله (ج) بر وی خشم می گیرد» ونیز در فضیلت دعا فرمودند: «هر کس دروازه دعا برویش باز شد، دروازۀ رحمت بر رویش باز شده است»چقدر فضیلت و امتیاز بزرگیست که نصیب ما امت اسلامی شده است، زیرا می توانیم با دعا ونیایش زیاد خود را به پروردگار مان نزدیک واو را از خود خوشنود کنیم؛ در حدیث دیگری که بیانگر اطمینان قبولی صد در صدی دعاست پیامبر مان فرمودند: « پروردگار شما برکتش بسیار وشأنش بلند است، با حیا وبزرگوار است، حیا می کند از این که بنده اش دستش را به سوی وی به دعا بلند کند واو دستش را خالی بر گرداند»پس بیایم از این فضیلت بزرگ بهره مند شویم وبدین وسیله به خدا تقرب جویم؛ به امید قبولی دعاهای تان به درگاه حق.
About the author

rabia-sultani

رابعه سلطانی متولد سال 1375 ه.ش. مطابق 1996م در یکی از خانواده های متدین وعلم پرور شهر مهد و فرهنگ هرات باستان پا به عرصهء هستی گذاشت؛ وی در سال 1381 ه.ش. شامل لیسه نسوان امیرعلی شیر نوایی شده وتوانست دوره مکتب را مؤفقانه ادامه دهد، رابعه سلطانی نظر به…

Subscribe 0
160