حملات انتحاری

Posted on at


همه ما میدانیم که حمله انتحاری یکی از نارواترین کارهای است که  دین مقدس اسلام آنرا حرام دانسته و از جمله گناهان کبیره به


حساب میآید این عمل ناروا نه تنها در کشور ما بلکه در بیشترین کشور های نا امن جهان اتفاق می افتد که باعث کشته شدن افراد و


اشخاص بیگناه یک ملت و یک جامعه میگردد و سبب بوجود آمدن ترس و وحشت در بین مردمان آن کشور میشود حمله شوم انتحار


ی نه تنها که اذهان مردم یک کشور را مخشوش میکند بلکه این عمل زشت و ناپسند خود کشی نیز محسوب میشود.که آن هم از نظر اسلام حرام شمرده شده و همچنان خود کشی هم قتل نفس محسوب میشود که درقرآن کریم خداوند متعال قتل نفس را


نیز حرام دانسته و فرموده کسیکه یک شخص را به قتل میرساند قتل نفس میکند و به مثابه اینست که تمام مردمان جهان را به قتل


رسانیده یعنی همین قدر گناه بزرگ را مرتکب میشود واگر بدون توبه بمیرد مورد عفوو بخشش خداوند «ج»قرار نمیگیرد و همچنان


حضرت محمد«ص»فرموده اند«کسیکه به هر طریق دست به خود کشی و قتل نفس بزند در روز قیامت به همان طریقه به آن جزا


داده میشود»و همچنان اشخاصیکه خود را توسط انفجار و انتحاری از بین میبرند وخود را پارچه پارچه میکنند سرنوشت شان هم در


روز قیامت همین قسم است و به همین طریق مجازات میگردد.پس وقتیکه خداوند «ج» این قدرجزای بزرگ را برای این عمل تعیین نموده کسانیکه برعلاوه خود شان باعث کشتار اشخاص بی


گناه دیگر میگردند جزاهایشان چند برابر است متأسفانه کسانیکه این عمل زشت را سازمان دهی میکنند و ترتیب این کار نا مشروع


را میدهند با وجود منع شدن انتحاری از طرف علمای دین وفتوای بزرگان از این کار دست نکشیده حتی به آن بیشتر عمل میکنند


اینان اشخاص خداناترس هستند که حتی از خداوند بزرگ هم نمیترسند و خود را مردمان از خدا با خبر و با دین تلقی میکنند از


خداوند متعال خواهانیم تا جزای این پلیدان اجنبی را در همین دنیا برایشان بدهد و آنها را از سفره روزگار محو و نا بود سازد قبل از


اینکه کدام خلای را به پا نمایند آمین.
About the author

160