بازی ایام

Posted on atسالهاست که روز را با چند رکعت نماز آغاز نموده و به زنده گی ادامه میدهیم و به همین ترتیب این روزها پایان یافته و با گذاشتن با دوباره خوابید به پایان میرسد و دوباره روز شروع میکند به دوران ...این رسم ایام و زمان است که میگذرد و ما هیچ متوجه نمیشویم اما زمانیکه اندک توجه به آن میکنیم میبینیم که آری زمان زیاد گذشته و ما از آن بی خبر ...
انسانها از نعمتهای زیادی برخورد دار هستند که در هر زمان و مکان میتوانند باعث بسیاری پیشرفت ها و ترقی باشند در جایی که ما انسانها زنده گی میکنیم چیزی به اسم زمان وجود دارد که همیشه در گردش است و هیچگاه متوقف نمیگردد ، با زمان روزها ، هفته ها ، ماه ها و حتی سالها میگذرد اما تعداد اندک انسانها هستند که به این عمل پی برده اند و آنرا درک کرده اندچی ما در این مدت که زنده ایم و زنده گی میکنیم قدر زمان را بدانیم و چی نه ، او میگذرد پس باید متوجه بود که این خودش یک نشانه است که نباید عمر را بیهوده سپری نمود چون آن همیشه در گذر است
روز که آغاز میشود با یاد و نام خدا باید از همان اول شروع کرد تا که در تمام روز و بالاخره تمام عمر موفق بود .. پس برای موفق بودن باید راه های موفقیت را در پیش گرفت و بر زمان و گذر ایام پیروز شد


 


 About the author

160