چگونه بر خواهش هاغبه کنیم؟

Posted on atزندگی یک میدان جنگ است. برای مقابله با جنگ زندگی، به قدرت معنوی نیاز داریم. قدرت معنوی بسیار مهم تر از قدرت جسمانی است. هر کس این قدرت را داشته باشد، قادر است به راحتی و با شکوه با دشمن رو به رو شود.


دشمن انسان چیست؟ خواهش ها مرگبارترین دشمن انسان هستند. بنا براین بر خواهش ها غلبه کنید! برآرزوها غلبه کنید! چون علت بیشتر رنج های ما خواهش های نفسانی هستند. اگر انسان خود را از خواهش های دنیایی دور نگه دارید، بدبختی های این دنیا خود را از او نگه می دارد. چون اگر کوچکترین خواهشی در تو باشد خدا را نمی توانی ببینی، بنابراین آن خواهش کوچک را ارضا کن و خواهش های بزرگ را با دلایل منطقی و شعور عالی ترک کن.


اگر تو پایان همه چیز را در نظر بگیری در این صورت می توانی به رویای آنها خاتمه دهی به ما گفته اند وقتی کسی دنیا را ناپایدار و گذرا ببیند، ادراک و شعور حقیقی پیدا می کند و از همه چیز های دنیایی روی می گرداند. خودش رهایی بخش خود می شود. هر زمان خواستید هوسی را ارضا کنید،چون خردمندی میگوید: که بهتر است در مقابلش مقاومت کنید، با تکرار این کار در مدتی معین، هوسها را ضعیف خواهید کرد. بیائید روشی را که می خواهیم دنبال کنیم هدف بدون خواست بودن باید همیشه در مقابل چشمان ما باشد. آگاه باش! تا وقتی که به قدرت نرسیده ای توقف نکن!
160