نقش زنان در اقتصاد خانواده

Posted on at


در زندگی روزمره خانواده گی اگر دقت شود، خواهید دید که بسیاری از مخارج ومصارف خانه به دوش خانم خانواده است؛
طوریکه یک خانم با درامد ومعاشی که از جانب همسر ویا عضو دیگر خانواده اش بدست آمده ودر اختیارش قرار داده می شود، تمام لوازم وسامان آلات خانه ودیگر ضروریات اعضای خانواده وخودش را مطابق به میل و خواسته خود ودیگران تهیه می کند؛
ازهمین جهت است که بسیاری وقت ها علت شکست وضعیف شدن اقتصاد خانواده نامیده می شود، واین در نتیجه خواهشات ومصارف زیاد آنهاست که حتا می توانند باعث شوند تا شوهران شان برای بدست آوردن پول حرام تلاش کند؛ ودر عوض هم نتنها که خواهشات ومصارف شان کم نمیشود، بلکه آتش نفس شان شعله ورترشده، وتباهی را در اقتصاد خانواده به دنبال خواهد داشت؛ چه برسد به آنکه درامد ومعاش همسرهم ناچیز واندک باشد؛با توجه به این مسایل چرا خانم ها با در نظرداشت به قیمت اجناس ومخارج باعث تقویت اقتصاد خانه نشوند، تا تمام مؤفقیت ها آخرش با نام خانم ها یکجا شود؛ پس باید نکات ذیر را مد نظر گرفته وبر حسب آن عمل نمایند؛


برنامه ریزی در مخارج خانه: برنامه ریزی درست وصرف جویی در مصارف داشته، حد اعتدال را رعایت کنید، یعنی نه آنقدر بریزو بپاش کنید، ونه آنقدر سخت گیر باشید.- بدون فکر خرج نکنید: کوشش کنید بدون ضرورت ونیازخرج نکنید.
- هیچ گاه در مقابل رسید واوراق قبض آب وبرق سهل انگار نباشید.- در هنگام خریداری اجناس به کیفیت، تاریخ تولید وقیمت اجناس توجه نموده، تا بتوانید اجناس با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب تهیه نماید.- سعی کنید بعضی از خوراکه های مانند ترشی، مربا، رُب و غیره را خودتان در خانه تهیه کنید، واین نشان دهنده توجه تان به خانواده است.
- اگر انسان زیاده خرجی هستید، کوشش کنید در زمان خریداری به اندازه وسایل مورد نیاز تان پول به همراه داشته باشید، تا از خرید وسایل اضافی جلو گیری شود.
- برای خودتان یک پس انداز مالی داشته باشید، بطور مثال مقداری پول وطلا را به عنوان بانک خانواده کنار گذاشته، تا در وقت ضرورت از آن استفاده نماید.
کودکان تان را از زمان طفولیت آموزش دهید تا با استفاده از قُلک، روش پس انداز را بدانند. به همین منوال شما می توانید اقتصاد خانواده تان را تقویت بخشید؛ همان گونه که در تمام عرصه های زندگی همگام با مردان خوب می درخشید، درین زمینه نیز موُفق باشید.
About the author

rabia-sultani

رابعه سلطانی متولد سال 1375 ه.ش. مطابق 1996م در یکی از خانواده های متدین وعلم پرور شهر مهد و فرهنگ هرات باستان پا به عرصهء هستی گذاشت؛ وی در سال 1381 ه.ش. شامل لیسه نسوان امیرعلی شیر نوایی شده وتوانست دوره مکتب را مؤفقانه ادامه دهد، رابعه سلطانی نظر به…

Subscribe 0
160