سخن بنده با خدا

Posted on at


خدایا من بندی مظلوم تو هستم که به کمک تو ضرورت دارم چون بی تو کسی نیست که من را کمک کندفقط تو هستی که درد من را می دانی و می توانی آن را داو کنی پس کمک کن خدایا تو شاید این همه ماجرا هستی که هم مردم در درد وغم دارند زندگی می کنند و این ها هم به تو ضرورت دارند و می خواهند که تو آنها را کمک کنید و آنها را در پنای خود داشته باشی پس خدایا این هم درد وغم را ازمن فامیلم و تمام مردم مسلمان دور بساز و ما را در پنای خود داشته باش و زندگی را بر من فامیلم و همی مردم مسلمان آسان بساز تا بتوانیم با یک سلامتی کامل زندگی کنیمسخن خدا با بنده


من تو را آفریدم تا من را یاد کنی و نماز و عبادت من را به جاه بی آوری و از هر آنچه که تو را معنی کردم پرهیز کنی و به هر آنچه که تو را رهنمای میکنم انجام دهید و همیشه در زندگی خود صدقه بدهیم چون صدقه تو را از بلا دور می سازد به مردم فقیر و بیچار تا حد امکان کمک کنید و از افراد بد دوری کنید و با آدماهای بد نشت و بر خاصت نکنیم با افراد نشت و بر خاصت کنیم که شما را به دین اسلام رهنمای کند از جنگ و جدال و خوشونت دوری کنیم اگر این هم کارها را در زندگی خود کردیم شما را همیشه کمک میکنم و را بهشت را برای تا باز میکنم پس تلاش کنیم 


                                  About the author

160