باران رحمت

Posted on at


 
شکر الله که اکنون رحمت باران برسید .....نعمت وخیر زهر گوشه فراوان برسید محتکر گشت خجل خوار وز بون از کردار ..ابر ها هر طرفی سخت بجولان برسید
سبزه ها سر زنده از خاک زمرد پرور...بلبل غمزده هم سوی گلستان برسید
شاخها جذب کند قطره ی از آب حیات ..غنچه هر جا نگری با سر وسامان برسید
سر زند آب زهر گوشه بهر باغ وزمین..لطف حق برسراین قوم زیر دان برسید


 


  
رعد وهم برق چنان پرده ظلمت بدرید...او سیاهی زفلک برسر شیطان برسید
گشته خرسند کنون خاطره ی غمزده گان..جشن شادی به در وبام غریبان برسید
شستشوداد فلک قامت اشجار وطن ...باغبان نیز چسان بالب خندان برسید
ابر رحمت همه جا برسرمادر افشان...پیک شادی زهوا گوش بفرمان برسید
خشکسالی دگر از خاک وطن کرد فرار ...ناله ای شوق از آن مرغ خوش الحان برسید
وحدت وصدق وصفا ضامن پیروزی ماست...بهر این درد خبر باش که در مان برسید


 


 


 
About the author

160