زندگی چیست

Posted on at


زندگیزندگی را میتوان گفت مجوعه از دردو رنج وغم وشادمانی وخوشی می باشد.زندگی واقعا زییاست.با این همه مشکلاتی که در زندگی به آن برخوردیم باز هم زیباست .در زندگی خوشی است،غم است درد است،صبر است،خنده است خلاصه همه چیز است در زندگی


   1. rtgdfgdfgdfgdfgdfg

  2. پ.هنتون هرات\rfrtertertrtert


  3. erttttttttttttttttttt.


پس باید درست زندگی کرد.چرا؟ شاید زندگی سخت خم باشد اما ساده هم است من زندگی را زیاد دوست دارم وبیزار از دنیا شاید کسانی که این مقاله من را بخوانم بگویند زندگی ودنیا از هم چی فرقی دارد بلی پیش من زیاد فرق دارد دنیا حرکت بر بستر خواب وخشم،شهوت ،ظلم وستم وخواهشات نفسانی است


.


اما زندگی نگرستن یک شب مهتابیست که هرچی قدر به آن شب مهتابی نگاه میکنم باز هم از دیدن آن شب مهتابی سیر نخواهم شد.هر لحظه ی زندگی را باید به گونه ی زندگی کنیم که گویی لحظه ی آخر است.با فکر کردن به این جمله زندگی واقعا زیبا میشود.بشر باید از زندگی چیزهای زیادی را آموخت.بشرمی تواند در پیج وخم زندگی رنج ببرد،بخندد،شادی کند،بیفتد،برخیذد،ودر آخر میتوان حقیقت یا ذات خدا را دریابد!


اگر بتوانیم کسی را برای راست هدایت کنیم،زندگی بیهوده نخواهد بود.اگر بتوانیم یک زندگی را از درد ورنج فرونشانیم ،اگر بتوانیم درد وشکلات کسی را کم کنیم،اگر بتوانیم فرد مفیدی در جامعه خود باشیم زندگی ما بیهوده نخواهد بود.پس چرا؟نتوانیم درست زندگی نمایم اگر یک روز به تمام خوبی های زندگی بنگریم بهتر از هزاران روز است که زندگی خواهیم کرد.


زندگی یعنی اندیشه نو هر چی طرزتفکر واندیشه ما بهتر وخوب تر باشد زندگی به همان اندازه به کام مان شیرین تر خواهد شد در زندگی شاهد هر اتفاقی هر انسان باید باشد اما نباید روحیه خود را از دست دهد ومایوس شود. باید زندگی کرد آن هم به تمام معنا زندگی کرد. امکان دارد معیوب شوید در زندگی ! اما هر گز زندگی خود را فراموش نکنید زندگیست که شما را میتوان انرژی دهد و این معیو ب بودن خود را بهانه نکنید وباید به زندگی خود ادامه دهید.


زندگی پر از شادی است احساسش کن،دریابش وتقسیمش کن،باشادی کسی شاد باش با غم کسی غمگین باش ودردکسی را احساس کن آن وقت است که زندگی زیبای خواهید داشت.زندگی پر از آرمان،آرزو وسرشار از محبت است ودر زندگی باید تلاش کرد تابه موفقیت های بهتری رسید.تلاش در زندگی باعث بهترزیستن میشود.با تلاش کردن به زندگی میتوان به مقصودی که در زندگی داریم رسید.160