زندگی یعنی چه؟

Posted on at


           زندگی یعنی چه؟دلم گرفته از این دنیا از این هستی


از این عالم سر در گــــــــــــــــــــم


از این دنیایی بــــــــی پـــــــــایــــــان


تا چه وقت باید در این دنیا زیســـــت ؟


تا چه وقت باید در این دنیــــــا خفــت ؟


زندگی یعنی چــــــــــــــــــــــــــــــه ؟


همــــــــه رنـــــــــــج ؟ همــــــــه درد ؟


باید همش غم خورد ؟ یا که باید گریست ؟


تا چه وقت هان تاچه وقــــــــــــــــت ؟


دلم میخاد برم جایی خودم راگـم کنم


یا که جایی تنها سخت بگـــــــــــریم


دیگر امیدی ندارم در این دنیـــــــــا


هستی و زندگیم رفـت دیگر تنهایم


با یه دنیا حــــــــــــــــــــــــــسرت


با هزاران آرزو تنهایـــــــــــــــــم


زندگی یعنی چـــــــــــــــــــــــــــه ؟


یعنی باختن یا شکــــــــــــــــــــستن ؟


یعنی از دســــــــــــــــــــــــت دادن ؟


کسی هست به صدایم گوش کنـــــد ؟


نه کسی نیست همگی درگیر خودند


شاید هم بدتر از من همگی بی امیدند


آری درسته بی امیدنــــــــــــــــــد


پس چرا باید زیــــــــــــــــــــــــست ؟


چراباید زنده مـانــــــــــــــــــــــــــــــد ؟


زندگی یعنی همش درد وغم اســـــــت.


 


 About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160