سرانجام بعد از ماه ها انتظار نتیجه انتخابات معلوم خواهد شد

Posted on at


مردم افغانستان ماههای زیادی است که در انتظار معلوم شدن نتیجه ی انتخابات هستند,7 ماه پیش مردم با شور و شوق زیادی به پای صندوق های رای در مراکز رای دهی رفتند,آنان با صد امید و آرزو رای دادند تا اینکه سرنوشت کشور خویش را با دستان خویش رقم بزنند ولی متاسفانه انتخابات دور اول به دور دوم کشیده شدو باز هم مردم امید خود را از دست نداده و دوباره به سوی مراکز رای دهی روانه شدند تا باشد که اینبار هم رای دهند به امید افغانستانی آزاد و آباددو دوره انتخابات پی در پی و نتیجه ی نامعلوم همه را مایوس ساخت,از بین دهها کاندید ریاست جمهوری دو نفر ماندند و هر کدام به نوبه ی خویش طرفداران زیادی داشتند,این روزها در هر گوشه و کناری که گام نهیم مردم زیادی را میبینیم که در رابطه با انتخابات سخن میگویند و به گونه ای شده که حتی اطفالی که به مکتب هم میروند چشم انتظار نتایج انتخاباتی هستند که نامعلوم است از دکان ها گرفته تا مسافران موتر ها و زنان و پبرمردانکودک کوچکی را دیدم که در کتابچه اش نقاشی را ترسیم کرده بود که برای من جالب بود ولی هرکسی که رسامی اش را میدید اندوهگین میشد,طوری که در یک کنار تصویری را کشیده بود که جز خرابی و ویرانی جیزی دیگری نبود ,درخت ها خشکیده شده بودند و گل ها خشک ولی در کنار دیگرش برعکس نقاشی دیگرش و در بالای هرکدام نوشته بود افغانستان قبل از انتخابات و افغانستان بعد از انتخابات.در وجودم سرور و شادی را حس کردم از اینکه این کودک هم با همان خط کودکانه اش و دنیای کودکانه اش چشم انتظار افغانستانی آباد و آزاد است و لی از طرفی دیگر هنوز این فکرها و این نگرانی ها برایش خیلی زود بود از اینکه هنوز کودک است و دنیای او چیزی جز همان بازیچه هایش نیستهمه امید دارند تا با معلوم شدن نتایج وضعیت افغانستان نسبت به حال بهتر شود ,اینکه اوضاع امنیتی حال مردم را زیاد نگران کرده است ولی همه از بارگاه ایزد متعال میخواهند تا کشوری آزاد,آباد,و مملو از صلح داشته باشند ,و چیزی نمانده تا معلوم شدن نتایج انتخابات و به زودی شاهد نتیجه ی خوبی خواهیم بود 


 About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160