کتاب در زندگی ما چه ارزشی دارد

Posted on at


کتاب در زندگی ما چی ارزش دارد


کتاب گرانباترین چیزی است که هر کس به آن ضرورت دارد چی جوان و چی پیر باشه کتاب سطع آگاهی اذهان عامه را رشد می دهد.در داخل کتاب هر موضوع که خواسته باشیم می توانیم دریافت کنیم کتاب خواندن یا مطالعه کردن باعث پیشرفت انسان در علم و دانش میگردد.


اما متسفانه در جهان امروزی کسی به کتاب اهمیت قایل نیست چنانکه در روز جهانی کتاب هیچ کسی از آن تجلیل نکرد گرچه تمام دانشمندان و شاعران استادان فلسف دانان و طبیعت شناسها وغیره .


توسط کتاب خواندن بود که نام های شان بخش شد و سطع بالا قرار گرفتند که حال می بینم که به متاب ها نام هایی شان به چاپ رسیده است .


کتاب بهترین دوست انسان است که هر وقت ما بخوانیم او ما را می خواهد به هر حالتی که باشد ما مشاهده می کنیم که در جامعه ما بسیاری از اشخاص مبتلابه هستند این ها به خاطره چی به مواد مخدر مبتلا شودند؟


به خاطره اینکه تاب را بر نداشته و همرایش دو کلمه راز و نیاز نکرده به همین خاطر است که آینده آنها تا به همین طور خراب می باشد کتاب یک دوستی است که وقتی آدم خسته می شود آن را بر می داریم و خسته گی آدم رفع می شود با وجودی که خسته گی را رفع میکند افافی خاصی هم برای انسان میدهد.


کتاب دوست انسان است زیرا هرگز انسان را ترک و یا به طور دیگر بی وفایی نمیکند و همیشه یار و یاور انسان می شود انسان بی وفا نا باب در جهان زیاد پیدا می شود اما کتاب با وفا ترین دوست است هر گز انسان را منحرف و به راه هایی خلاف و کج نمی کشاند و باید ما همیشه از آن قدر دانی و به نفع احسن استفاده کنیم.About the author

160