غرور و تکبر

Posted on at


                                          تکبر یعنی اینکه انسان خود را از دیگران برتر وبهتر بداند یعنی اینکه بگوید من از دیگران فرق میکنم وخود را خاص بداند چنین شخصی متکبر است.


تکبر یکی از آفات تواضع است همان طوری که بیماری های جسمی نشانه های دارد مثلاً : اگر شخصی به بیماری سرطان مبتلا باشد طبیب از روی نشانه های میفهمد که وی به چنین بیماری مبتلا است تکبر هم از خود علامات و نشانه های دارد که باید آنرا در وجود خود برسی کنیم که آیا ماهم آن علایم را داریم یا خیر؟


علامات غرور و تکبر


1:) انسان متکبر همیشه طلبکار وگله مند است.همه را متهم و معیوب میداند وخود بی عیب میپندارد.


2:) کم خیر بودن " آدم متکبر به دیگران خدمت نمیکند چون خود را از دیگران بهتر میداند حاضر نیست به بقیه خیر برساند .


3: عصبانیت وپرخاشگری " چون عصبانیت نتیجه توقعات است که اگر بر آورده نشود باعث عصبانیت میشود .



4:جلوه نداشتن کارهای دیگران " آدم متکبر چون خود را بهتر از دیگران میداند کارهای دیگران در نزدش ارزشی ندارد و کارهای خود را با ارزش میداند برعکس آدم عاقل کار کم دیگران را بزرگ جلوه میدهد کار بزرگ و خوب خودش کم به نظرش می آید واشخاص متکبر سخت است برایشان که از دیگران تعریف کنند.


5: احساس تک بودن " آدم متکبر فکر میکند منحصر به فرد است و میگوید هیچکس مثل من نیست و من تک هستم .


6: نداشتن تشکر و عذر خواهی " آدم متکبر اهل عذر خواهی نیست یعنی اگر یک کار زشتی را انجام دهد عذر خواهی نمیکند .


7: از همه احترام و تعریف فوق العاده انتظار دارد زمانیکه یک کار کوچکی انجام میدهد توقع دارد که از وی تعریف کنند.



8:تحکم امر و نهی در گفتارشان زیاد است یعنی زیاد دستور میدهند.


9:تحقیر وتمسخر دیگران یکی دیگر از خصلت های متکبران است چون تنها خودش را قبول دارد دیگران را تحقیرو تمسخر میکند .


10: انسان متکبر حق ناپزیر است فکر میکند حرف حرف خودش است و حرف دیگران را قبول ندارد .


آثار غرور و تکبر



 • قبول نشدن اعمال " یعنی اگر کسی کارهای خوبی را انجام دهد اما اگر در دل او عجب وجود داشته باشد اعمالش قبول نمیشود .

 • باعث سقوط وی میشود .

 • خواری و ذلت را به بار می آورد .

 • نظر رحمت خداوند به روی وی بسته میشود .



درمان غرور و تکبر



 • بداند که داشته هایش زیاد نیست یعنی به علم ، قدرت وثروتش مغرور


نشود.



 • هم نشینی ونشست وبرخواست با طبقات محروم .

 • اعتدال در استفاده از امکانات یعنی زیاده روی نکند .

 • خدمت ونیکی به دیگران را باید فراموش نکند .

 • انجام کارهای شخصی یعنی از کسی درخواست نکند ودستور ندهد .

 • به آثار منفی تکبر فکر کند .

 • به ضعف هایش پی ببرد که انسان چقدر موجود ضعیفی است .


 


 



About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160