پیروزی یک کشور

Posted on atیک کشور وقتی پیروز می باشد که مردم همان کشور باهم با اتحاد واتفاق زنده گی کنند.چون همه شان باهم مثل خواهر وبرادر هستند اگر در یک کشور جنگ وجدال باشد مردم آن باهم اتفاق نداشته باشد .آن کشور چگونه میتواند پیروز شود وچگونه می توانیم بگویم که آ ن یک کشور پیروز وسربلند است. 


یک کشور مانند یک خانه است اگر در یک خانه اتفاق نباشد می بینیم که بنیاد همان خانه از بین می رود .وتمام اعضای آن خانواده از بین می رود وهر کدام به یک جاه می افتند .خانه وکشور یک قسم است اگر کسی به خانه خود خوب شخص باشد .همان شخص میتواند در جامعه خود هم یک شخص خوب باشد ومیتواند که چند نغر دیگر هم که به طرف کار های خلاف روان هستندجلو گیری کنند.و آن را تشویق کند به کار های خوب تا که ما یک کشور خوب وسر بلند داشته باشیم .چون یک کشور به افراد خوب نیک وصادق ضرورت دارد در یک کشور می بینیم که انتحاری می شود ومردم با این کار تشویق میشوند .به آنها گفته میشود که اگر شما خود را انتحاری کنید شما به جنت می روید .آیا با بودن این قسم افراد یک ملت میتواند پیروز باشد؟


 


 


 


 


پس بر هر فرد یک جامعه فرض است که جلو این قسم اشخاص را بگیرد .آن وقت می تواند افغانستان یک کشور پیروز وسر بلند باشد امروز میلیونها جوان به بسیاری از کارهای خلاف میزنند .بعضی ها معتاد به مواد مخدر وبعضی ها به حملات انتحاری دست می زنند فردفرد افغان برادران عزیز ماهستند که در این کار از بین میروند .چندین طفل بی سر پرست می مانند وچندین های خود را از دست می دهند .ما باید کاری کنیم تا که کشور ما همیشه پیروز به ماند این بالای هر فرد مسلمان فرض است؛


  


 About the author

160