مطالعه

Posted on at


مطالعه


بعضی از آدم های بی سواد هستند که وطن ما را به فساد کشیده اند و به خاطری که عاقبتش را نمی دانند دست به هر کاری می زنند و وضعیت میهن مان را خراب می کنند .


پس ببینید که مطالعه کردن و سواد داشتن در زندگی انسان ها چقدر مفید و سودمند است و مطالعه باعث می شود تا قدر زندگی خود را دانسته و آن را به خوبی پیش برده و انسانیکه سواد داشته باشد در دنیا از ارزش زیاد برخورد دار است و همه آن را دوست خواهند داشت پس ما باید سعی کنیم که از جمله آن اشخاص خوب و دوست داشتنی باشیم و هرگز مطالعه را در زندگی فراموش نکنیم .


مطالعه در زندگی انسان ها بسیار سود مند و ارزسمند است و انیان ها مرد و زن فرق نمی کند مطالعه واجب شده است زیرا چشم انسان ها از طریق مطالعه به دنیای دیرینه و جدید باز می شود و راجع به خود- خداوند – زندگی – و دنیا معلومات زیادی را حاصل می کنیم مطالعه باعث می شود تا چگونگی زندگی کردن را فرا بگیریم .


و تا سواد و مکتب نباشد مطالعه کردن غیر ممکن شده می تواند پس هرگز از نعمت سواد خود را محروم نکرده و وقتی که سواد داشته باشیم از آن ها به نفع احسنت استفاده نماییم زیرا یکی از بزرگان ذکر کرده اند که کسی که از سواد خود استفاده درست نکند گناه کار محسوب میشود .


ما باید همیشه از سوادی که داریم برای دیگران هم آموزش بدهیم که هم اجر و ثوابش به ما می رسد و آن فرد هم راجع به سواد چیزی دانسته و همچنین مطالعه کرده می تواند مطالعه می تواند چشم و گوش انسان ها را باز شود و راجع به هر چیزی که اطلاع ندارند آگاهی پیدا می کنند .


مطالعه باعث می شود تا خود مان را بشناسیم که بدن ما از چه چیز هایی ساخته شده درباره ی خداوند و بزرگی آن و نعمت هاش و غیره آگاهی حاصل کنیم از دنیا و زندگی خود که زندگی ما بر چه حال و و ضعی گذرانیده می شود و یا خود مان چگونه زندگی خود را بسازیم و آباد کنیم و وطن خود را از طریق سواد و مطالعه آباد کنیم .


 160