بزرگی خداوند(ج)

Posted on at


آفریننده این جهان عظیم بسیار بزرگ وقدرتمند است. او خالقی است که تمام این دنیا را با تمام موجوداتش را خلق نموده وهیچ چیزی بدون اراده او به وجود نیامده ونمی آید وهیچ چیزی از سایه ی دید او پنهان نیست. او آنقدر توانمند است که گاهی این فکر کوچک مان ناتوان درک آن استاین زبان کوچکم نتواند کرد وصف او
اویکه هست بزرگ وبزرگ وبزرگمن اندرین جهان عظیم همچو ذره ام
اما این جهان عظیم نزد او همچو ذره استبهترین راه برای رسیدن به مقصد صبر است. و هر کسی که آن را تجربه نمود پشیمان نشد وبه هدفش رسید. صبر وتحمل بسیار سخت است وهرکس توان آنرا ندارد فقط کسانی می توانند از این نعمت برخوردار شوند که در زیر سایه ی رحمت او تعالی قرار داشته باشد. چنانچه خداوند(ج) در قرآنکریم می فرماید:«وَ تَواصَو بِالصَبر». یعنی توصیه کنید یکدیگر را به صبر. انسان صبور همیشه در امورش موفق وکامیاب است وهمیشه دیگران را به صبر وتحمل رهنمایی می کند وبرای همه مثل خودش کامیابی را می خواهد.
اونیکه جامه ی صبر به تن کشید
عاقبت اش را نیک وشیرین چشیدآب یکی از بزرگترین نعمات خداوند برای تمام زنده جانها می باشد. بدون آب زنده گی نا ممکن است زیرا فیصدی زیادی از بدن انسانها وحیوانات را آب تشکیل می دهد. ما باید آب را به بهترین وجه آن استفاده نماییم واز اسراف آن جلوگیری نماییم . تا که خدای نا کرده روزی در بی آبی مواجه نشویم واز آفت بی آبی درامان باشیم. در بسیاری از مناطق کشور ما همین حالا آب شهری که با پیپ های بزرگ انتقال داده شده است وجود ندارد وآنها به قلت آب مواجه اند وآب مورد استفاده ی خود را به شکل سختی از چاه های محیط شان به دست می آورند.
لذت آب را آن کس چشید که در بیابان آب ندید
قدرآب را آن کس داند که در بیچاره گی آب نیابد


 


 


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160