((خلقت و پیدایش انسان ))

Posted on at


انسان از خاک سوده است که خداوند (ج) آن را از یک مشت خاک که در نزد انسان بی ارزش است آفریده که پدر این انسان ها حضرت آدم ( ع) و مادر شان بی بی حوا است . خداوند ( ج) انسان را خلق کرده است که تنها او را عبادت کند . و خداوند ( ج ) هیچ نیازی به بنده های خود ندارد نه هم دوست دارد که بنده هایش از اوامر او سرپیچی کنند و انسان را خداوند اشرف مخلوقات خلق کرده یعنی از هم مخلوقات مقام انسان با ارزش تر است


.


پس این قدر جایگاه بلند که الله تعالی به ما انسانها داده است چرا ! به صورت درست از این ارزش ها استفاده نکنیم ما باید همیشه کوشش کنیم که خداوند از ما راضی باشد و نگذاریم که شیطان برماغالب شود.ومابایدارزش انسانیت خودرابدانیم.ماانسانهانبایدکه غروردروجودماظاهرشودچونکه کبروغروربه خودخداوند(ج)می زیبد . نه به ما که ازیک مشت خاک پیداشدیم.زنده گی ماانسانها خیلی با ارزش است که پروردگارعالمیان به ماخیلی نعمت های اعطاکرده وبه ماعقل شعورداده وفرق بین ماانسانهاوحیوان ها همین عقل وشعوراست.خدایاتوبرای انسانهاچشم و گوش داده ای که به این چشم ها نعمت های را که داده ای ببینند . که چشم چه خواهد دید. ؟ و گوش چه خواهد شنید ؟این نکته ای است که قابل سنجش و پیش بینی خواهد بود, در حالیکه ما در خانه های خود نشسته هستیم و آنچه که روایت گردیده چشم است . زیرا که همه این حالات و اختراعات بشری نمی توانند که یک مرد (نابینا) را بینا سازند بنابر این دیدن همه اشیا و ابزار را همان چشمی است که خداوند بزرگ آن را آفریده و نه آله که انسان اختراع نموده است .چنانچه ,اگر خداوند (ج) چشم را نمیآفرید . انسان نمی توانست که همه اسباب آلات و چیزهای که خداوند بزرگ به انسان خلق کرده است ببیند که خداوند (ج)بر وی چشم اعطاء کرده است که ببیند علم و قدرت خداوند چقدر زیاد است و گوش داده است که به وسیله ی آن صدای آذان و قرآنکریم رابشنویم و صداها را از هم فرق کنیم و صدای این آلات را بشنوند .


این همه نعمت های خداوند است . خدایا ! خدایا از این نعمت هایت تشکر


خدایا ! خدایا جز از تو هیچ چیزی را پرستش نمی کنیم


خدایا ! خدایا ما از تو سپاس گذاریم


خدایا ! خدایا ما را به راه راست رهنمایی کن


و به هر گوشه این دنیا نگاه کنیم جز از نعمت تو هیچ چیز دیگری را نمی بینیم . سپس از تو یاری می خواهم خدایاAbout the author

hangama12

هنگامه عظیمی هستم در سال 1375 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160