مادر

Posted on at


بهشت زیر بای مادران است .


مادر نعمت الهی است. مادرمیوه کمیاب است. که اگر یکبارازدستش دادی هچگاه آنرا دیگر بدست آورده نمیتوانی . جای مادر راهیچ کس گرفته نمیتواند .


 


چنانچه خداوند تبارک وتعالی فرموده در مقابل مادرتان اوف هم نکشید. چونکه مقام مادردر نزد خداوندخیلی مقام بالا و زیباست وآنکسی که درمقابل مادر خود بی اعتنا وبی مسعولیت است وآنرا احترام ننماید هرگز در نزد خدا و رسولش بخشیده نمیشود .


اگرمادر از اولادش راضی باشد خداوند نیز راضی است و اگر مادر از اولادش خفه باشد واولادش قلب او را شکسته باشد اگر بسر باشد درنزد خانمش و اگر دختر باشد درنزد شوهرش آنرا ارزش ندهد ورفتار درست در مقبال آن نداشته باشد مورد قهر وغضب خداوند قرا میگیرد .


چونکه مادر در حق اولاد شوهر وخانواده وخیشاوندانش زحمات بی شماری می   کشد . رنج ومشقات زیادی متحمل میشود بس مقام مادر بسیار بالاست .


مادر اولادش رااززمانیکه متولد میشود تااینکه به سن بلوغیت میرسد حفاظت و نگهداری میکند . مادر حدود 9 ماه طفلش را دربطنش برورش میدهد ودرحدود دونیم سال آنرا شیرمیدهد . به او راه رفتن صحبت کردن وتربیه یاد میدهد .هرشبی که اولادش گریه میکند بالای سرش تا به صبح بالای سرش نشسته است وهمرای اولادش یکجا گریه میکند چونکه گریه اولادش رادیده نمیتواند .


مادرانی وجود دارن که هم بدر وهم مادر هستن هم آنان را تربیه ونگهداری میکنند وهم خوراک و بوشاک شان را تهیه میکنند .


مادرانی وجود دارن که با باک کردن خانه های دیگران لباس شویی کردن در خانه های مردم جاروب کردن وغیره را انجام میدهند تا اولادشان را بزرگ مینمایند .


مادر دست اولادش را گرفته و آن را از راه بد دور کرده و به راه درست روان میکند . وقتی اولادش به سن 7 سالگی رسید آنرا شامل مکتب مینماید تا که اولادش با سواد ویک انسان مومن چی قسم بزرگ شدن وباتربیه به جامعه وکشورش تقدیم نماید .وآرزو دارد وقتی اولادش بزرگ شد از مادرش حفاظت کند مادرش را دوست داشته باشد و آنرا تحقیر ننماید .


در جامعه مادر ملت ما اشخاصی چی وجود دارن که از از مادر وبدرشان حتی از فقر وتنگدستی خانواداش شرم میکنند . آنها شرم میکنند که بدر ومادرشان را به دوستانشان معرفی کنند از خانه ومکانیکه زندگی میکنند خجالت میکشند . وهمهء داد شان به طرف بدر ومادرشان است فکر میکنند که این فقر و ناداری همه تقصیر آنهاست .


اما این را نمیدانند که همه کار خداست. خداوندج به یکی رزق زیاد وبه یکی کمتر میدهد . واینرا هم نمیدانند که از وقتی متولد شدن تا به حال به چی زحماتی بزرگ شدن . خودشان به گرسنگی تیر کردن تا اولادشان سیر بماند .


آنها نگذاشتن که اولادشان کمبود چیزی را احساس نماید ام حالا که بزرگ شده از آنها میشرمد .


خلاصه اینکه ارزش مادر بی انتهاست حد واندازه ندارد قدر مادرتان رابدانید . وتا زمانیکه از دستش ندهید قدرش را نمیدانید آن مادر است که درمقابل شما همیشه به مثل محافظ ایستاده است و در هر حالت در کنار شماست .شما را از هر بلا دور مینماید . در وقت مریضی بیچارگی خلاصه در همه وقت نزدک شماست . بس مادر یک وسیله است که شما را در بهشت داخل میکند . بس قدر شان را بدانید .


 


تهیه کننده بروانه اشراق


ومن الله توفیق


 About the author

160