انسان

Posted on at


من همین ام انسان خاکی ام


من همین ام عضو افغانی ام


من همین ام بنده اصلی ام


من همین ام بی فخر وبی غرور ام


من همین ام دختر هراتی ام


من همین ام دوستدار وطنی ام


من همین ام ساده وبی ریایی ام


من همین ام انسان بی کبری ام


من همین ام دوستدار صلح وآشتی ام


من همین ام خواستارمحبت ومهربانی ام


من همین ام اسلام پذیرام


من همین ام مسلمان قوی ام


من همین ام آن بنده حقیقی ام


من همین ام نیک وخوبی پذیرام


من همین ام عضو این سرزمین ام


من همین ام آزادی پذیر ام


من همین ام روزی خور ام


من همین ام شکر گذار ام


من همین ام سالم وصحتمندی ام


من همین ام سپاسگذار خدایی امانسان موجودی خاکی وناتوان است که اگر به خود وماحولش به دقت بیاندیشد به این نتیجه میرسد که آفریننده این جهان بسیار بزرگ وبا عظمت است واو جز یک انسان ناتوان چیزی بیش نیست. و این را متوجه می شود که باید در نزد او خالق خویش عبادت نماید وعبودیت خویش را نشان دهد وهمیشه از او تعالی یاری وکمک برایش بخواهد وهردعایی که او به نزد پروردگارش بکند برآورده می شود بیایید همه من وشما در نزد خالق خویش دعا نماییم واز او تعالی امنیت وآرامش را در کشور مان بخواهیم


.


انسان نباید که به خاطر مال ویا کدام دارایی دیگری در این دنیا کبر و غرور نماید زیرا این صفات مختص خداوند(ج) بوده است وهیچ کس نباید با آن برابری نماید واین انسان ناتوان چیزی نیست که بخواهد به خاطر داشته های که همه بخشش خداوندی است تکبر نماید. این صفت بد غرور باعث ازبین رفتن انسان ویا به گفته عام سبب زمین خوردن اش می شود که بلند شدن این طور انسانها دیگر سخت ویا حتی ناممکن است این صفات بد باعث قهر وخشم خدای متعال می گردد 


 


 


 


 


 


 


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160