پلان وگذارش هفته وار مکتب لیسه باغ نظرگاه

Posted on at


  طبق معمول دیگر مکتب های هرات در هفته گذشته امتحانات چهارنیمه ماهه لیسه باغ نظرگاه آغاز شد و استادان با همکاری مدیریت این لیسه سوالات و چگونکی اخذ امتحان از شاگردان را بررسی کردند.


شاگردان صنف کامپیوتر مانند همیشه به سر وقت به صنف کامپیوتر شان حاضر بودند و فعالیت های در صفحات اجتماعیی بخصوص توئیتر داشتند.

مهناز هوتکی شاگرد صنف کامپیوتر در مورد تکنالوژی معلوماتی چنین گفت: تکنالوژی معلوماتی پیشرفت کرده است و همچنان در حال پیشرفت است, از این نیرو تمام مردم می توانند به راحتی دست رسی داشته باشند, به ارتباط به جهانیان و شریک سازی اندیشه های شان با مردم و همچنان ارتباط برقرار کنند با دوستان.


 صنوف کامپیوتر لیسه باغ نظرگاه با همکار فیلم آنکس و وومن آنکس برای توانایی بانوان افغان اماده شده است.


 About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160