خاطرات دوران پوهنتون من

Posted on at


 انجنیر ناجیه روفی هستم از دپارتمنت مهندسی فارغ التحصیل گریده ام.


و تصمیم دارم به کمک خداوند در بخش ساختن تعمیرات نادر ، ویلاها و پارک ها ماستری خود را بگیرم .


از جریان دوره تحصیلی خود بگویم.


با اخذ 302 نمره کانکور و گرفتن نمره پنجم در سرتاسر پوهنتون پولیتخیک کابل و اخذ نمره اول در رشته مهندسی وارد پوهنتون پولیتخیک  فاکولته ساختمانی و دیپارتمنت مهندسی گردیدم.


از افتخارات و خاطرات خوب دوره پوهنتون خود بگویم.


با اخذ درجه عالی و گرفتن نمره کدری در سال 1390/10/23 از پوهنتون پولی تخنیک کابل فارغ التحصیل گردیده ام.


زمانیکه سال سوم پوهنتونم بود بخاطر اشتراک در یک کانکور رقابتی که بین 270 نفرمحصل از پوهنخی های مختلف انجنیری برگذار گردیده بودم در یک کنفرانس علمی محصلین در پوهنتون سیمنار من اول گردید و توانستم لقب ستاره پوهنتون را اذعان خود نمایم .


اولین محصل از طبقه اناث بودم که  در سال سوم تحصیلی خود در پوهنتون افتخارتدریس سافت ویرهای مختلف انجنیری را برای محصلین از رشته های مختلف انجنیری و حتا استادان پوهنتون را پیدا نمودم و قبل از دفاع دیپلوم ام حدود 750 محصل را با کار با سافت ویر اتوکد و رویت آشنا بسازم.و با اخذ تحسین نامه و تقدیر نامه از طرف ریس پوهنتون پولیتخنیک کابل  به خاطر تشویق و پاس خدماتم برای محصلین علاقه مندی من را به این پوهنتون بیشتر و بیشتر نمود.


یکی دیگر از دست آورد های من  در پوهنتون اشتراک من در یک کنفرانس بین المللی بود که این کنفرانس علمی در پوهنتون ما برگذار گردیده بود که من تنها محصلی بودم که به نماینده گی از محصلین پوهنتون پولیتخنیک کابل درین کنفرانس راه پیدا نمودم.البته این کنفرانس درارتباط به محیط زیست بود که من هم به عنوان یک مهندس در این کنفرانس نظریات خود را بیان نمودم که خیلی ها هم از طرف حاضرین در تالار تشویق گردیدم .یکی دیگر افتخارات من در دوره تحصیلی دعوت نمودن تلویزون پربیننده طلوع از من به عنوان جوان بااستعداد و فعال در برنامه بامداد خوش میباشد که در این برنامه نیز از طرف مجریان برنامه خیلی تشویق گردیدم و تمام دست آورد های دوره تحصیلی من در سرتا سر کشور به معرفی گرفته شد که باعث خوشی و سربلندی من گردید.یکی دیگر از خاطرات و دستآورد های من در پوهنتون اشتراک من در یک کورس انتریر دیزان میباشد که از طرف مهندسان کشور اتریش وسلواک برای ما دایرگردیده بود که من توانستم از این کورس نیز تجاربی و سرتیفیکیت نیزبدست بیآوریم .


  


یکی دیگر از خاطره های دوره پوهنتون من اشتراک من و یک گروپی از محصلین طبقه اناث در یک کورس دو ماهه که از طرف USAID برای ما ترتیب داده شده میباشد که خیلی برای من مفید واقع گردید چون با بسیاری از موضوع جدید که به درد یک انجنیر میخورد ما را آشنا نمودن و در اخیر سرتیفیکت از طرف USAID نیز برای ما توضح نمودن.


 یکی دیگر از خاطرات من مصاحبه من با مجله کلید و مرسل میباشد که در باره زندگی نامه من معلومات مکمل به نشر رسید. 


 


خوشحالم به عنوان یک دختر افغان در پست سایت انجنیر در ساحه کار نمایم اگر چه برای  من یک کار طاقت فرسا بود ولی با حوصله مندی توانستم این تجربه کاری نیز در زندگی پیدا کنم و خیلی هم خوشحالم چون توانمدی من را بیشتر نمود.


  


نویسنده : ناجیه روفیAbout the author

NajiaRaufi

ناجیه روفی استاد دانشگاه باختر و استاد همکار در پوهنتون پولیتخنیک کابل میباشد. او از دیپارتمنت مهندسی فارغ التحصیل شده است. در حال حاضر به عنوان یک وبلاک نویس همراه با فلم انکس همکاری میکند.

Subscribe 0
160