موفقیت در زندگی کاری بسیار مهم است یا در زندگی عاطفی و خانوادگی ؟

Posted on at


دنیای عاطفه ها مساوی است با تمامی دنیاهایی که ما داریم .


ارزشمند ترین دنیایی که یک فرد می تواند بسازد که آرامش توام با لذت وصف ناشدنی را برایش به ارمغان آورد یک زندگی عاطفی و خانوادگی موفق است


 


حتی زمانی که پولی در بساط نداشته باشی و یک درآمد کم داشته باشی زیبایی های زندگی را تجربه خواهی کرد


اما تعدادی دیگر به گونه ای دیگر می اندیشند


آنها فکر می کنند :


زندگی کاری بسیار مهم تر از زندگی عاطفی و خانواگی است


موفقیت در زندگی کاری دست آوردش تولید ثروت است و با ثروت می توان آرامش به دست آورد


موفقیت در زندگی کاری مساوی است با به دست آوردن اعتبار و شهرت که منجر می شود


  در زمانی که شهرت و اعتبار داشتی به راحتی می توانی طعم یک زندگی عاطفی موفق را چشید


و تعدادی هر دو نگاه را نمی پسندند آنها نگاهی متعادل به هر دو دارند :


می گویند در وقت کار کار و در وقت زندگی باید زندگی کرد


آنها بر این باور هستند که تا یک زمان مشخصی باید کار کرد و بیش از آن درست نیست باید به زندگی عاطفی و خانوادگی پرداخت


هر سه نگاه درست هستند


مهم این است که ما باید در خود یک سری از مهارت هایی را بپرورانیم که که بتوانیم از پس مسولیت هایی که در هر بخش از زندگی نیازمند آن هستم بر آییم .


داستان موفقیت های داستان مهارت های کلیدی موفقیت و پیشرفت در حوزه های گوناگون زندگی استAbout the author

160