رول ارزشها در زندگی

Posted on at


ارزشهای شما کدامند؟چه چیزی بیشترین اهمیت را درزندگی شما دارد ؟ و بیشترین رضایت و خرسندی را شما به وجود می آورد؟

ارزشها پرده دوم گردونه کمال اشت . با تصمیم ها ی که در نظر گرفتن ارزشها می گیرید نیروی مورد

نیازاین گردونه را برای پیغام که بر عهده گرفتید , بامین می کنید بدون شناخت ارزشها واقعی خویش و تعهد به انها به آدم ماشینی هم رقم خواهید بود که در برابر هر محرک خارخارجی به اساس واکنش نشان

می دهدتصمیمای هر لحظه اش به این بستگی دارد که در کنار چی کسی ایستاده باشد وسرنخهای زندگی اش در دست چه کی است

ارزشها امروزی شما در زندگی چیست؟ ایا معیارهای ذیل خود را بعین گردید؟ به نظر من, تنها زمانی خود را موفق,کامیاب و شادمان خواهید دید که براساس معیارهای خود زندگی کنید ارزشها افراد یک قسم نیست بعضی آن را در پول بعضی دیر در داشتن جمعی از دوستان یکدل عدی در رسیدن به شهرت و افتخار وتقرب به در گاه خداوند می بیند

با شناخت ارزشها زندگی خود روشنی مواجه خواهد شد که چرا به انجام کاری تن می دهد وچرا از انچام کاری دیگری می گریزد ارزشها را می توان به دو دسته انتقالی ونهای تقسیم کرد ارزشهای نهای

حیوان,عشقزادی,عواطفی هستند که حد عقل رضایت در ما پیدا کرده است ارزشها انتقالی مثل پول

,

وخانواده وسایل هستند که می توانند ما را رهنمای کنندAbout the author

hamayoonNoorzai

hamayoonRahimi

Subscribe 0
160